Zarządzenia 2020

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI WYDANE w 2020 roku
 


1. Zarządzenie Nr 1/20 ( z dnia 2.01.2020 r., umieszczone na BIP 13.01.2020r.)
    w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 7/17 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania
    Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, ustalenia jej składu oraz nadania
     regulaminu; -CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/20 (z dnia 9.01.2020 r., umieszczone na BIP 13.01.2020 r.)
    w sprawie: zmieniające zarządzanie w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
    o charakterze użyteczności publicznej; -CZYTAJ

3. Zarządzenie Nr 3/20 (z dnia 10.01.2020r., umieszczone na BIP 21.01.2020 r.)
    w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
    i wydatków w tych jednostkach, -CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/20 ( z dnia 10.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: dodatkowych dni wolnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy Duszniki;
    -CZYTAJ

5. Zarządzenie Nr 5/20 (z dnia 14.01.2020 r., umieszczone na BIP 15.01.2020r.)
    w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Duszniki; -CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/20 ( z dnia 16.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/20 (z dnia 16.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym
    na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 8/20 ( z dnia 21.01.2020 r., umieszczone na BIP 11.02.2020 r.)
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027;
    - CZYTAJ
   

9. Zarządzenie Nr 9/20 (z dnia 22 stycznia 2020 r. umieszczone na BIP 22.01.2020 r.)
    w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań
    publicznych Gminy Duszniki w 2020 r. - CZYTAJ

10. Zarządzenie Nr 10/20 (z dnia 23.01.2020 r., umieszczone na BIP 24.01.2020 r.)
    w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych,
    o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców w imieniu Wójta; -CZYTAJ

11. Zarządzenie Nr 11/20 (z dnia 24.01.2020 r., umieszczone na BIP 03.02.2020 r.)
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
     celowych przekazanych w budżetu państwa w 2020 roku;   -CZYTAJ    Załączniki

12. Zarządzenie Nr 12/20 ( z dnia 24 stycznia 2020 r. umieszczone na BIP 7.02.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

13. Zarządzenie Nr 13/20 ( z dnia 24 stycznia 2020 r. umieszczone na BIP 7.02.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

14. Zarządzenie Nr 14/20 ( z dnia 3 lutego 2020 r. umieszczone na BIP 7.02.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

15. Zarządzenie Nr 15/20 ( z dnia 11 lutego 2010 r. umieszczone w BIP 17 .02.2020 r.)
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
      publicznych Gminy Duszniki w roku 2020 w obszarze zadań w zakresie kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.- CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 16/20 ( z dnia 14.02.2020 r., umieszczone na BIP 14.02.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania
      wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dusznikach; -CZYTAJ Załączniki

17. Zarządzenie Nr 17/20 ( z dnia 24 lutego 2020 r., umieszczone na BIP 24.02.2020 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

18. Zarządzenie Nr 19/20 (z dnia 27 lutego 2020 r. umieszczone na BIP 28.02.2020 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 20/20 ( z dnia 27 lutego 2020 r. umieszczone na BIP 28.02.2020 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

20. Zarządzenie Nr 21/20 ( z dnia 2 marca 2020 r. umieszczone na BIP 2.03.2020 r.)
      w sprawie: instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Gminy Duszniki
      oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów PROTON- CZYTAJ, załącznik

21. Zarządzenie Nr 22/20 ( z dnia 2 marca 2020 r. umieszczone na BIP 6.03.2020r.)
      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r.
      w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020;  -CZYTAJ  Załączniki

22. Zarządzenie Nr 23/20 (z dnia 6 marca 2020 r. umieszczone na BIP 6.03.2020r.)
      w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
      im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach; -CZYTAJ -Załączniki

23. Zarządzenie Nr 24/2020 (z dnia 6 marca 2020 r. umieszczone na BIP 6.03.2020r.)
      w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
      w Sędzinku; - CZYTAJ -Załączniki

24. Zarządzenie Nr 25/2020 (z dnia 17 marca 2020 r. umieszczone na BIP 18.03.2020r.)
      w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń,
      plakatów i haseł referendalnych w zwiazku z referendum gminnym w sprawie odwołania
      Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji;- CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 26/2020 ( z dnia 17 marca 2020 r. umieszczone na BIP 18.03.2020 r.)
      w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
      oraz wskazania Gminnej Komisji  kandydata na pełnomocnika do spraw informatyki
|     w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji;- CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 27/2020 ( z dnia 19 marca 2020 r. umieszczone na BIP 19.03.2020 r.)
      w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku
      zadań z zakresu zdrowia publicznego;- CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

27. Zarządzenie Nr 28/20 (z dnia 19 marca 2020 r. umieszczone na BIP 19.03.2020 r.)
      w sprawie: podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym
      z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2;- CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 29/20 ( z dnia 26 marca 2020 r. umieszczone na BIP 31.03.2020 r.)
      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
       ? Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2019 rok;- CZYTAJ