Jesteś tutaj:   

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Gmina Duszniki

  województwo wielkopolskie

  Urząd Gminy Duszniki
  ul. Sportowa 1
  64 - 550 Duszniki

  tel. (+48 61) 29 19 075, 29 19 400
  fax (+48 61) 29 19 131
  e-mail:
  urzad@duszniki.eu
  http:
  www.duszniki.eu

  Godziny pracy urzędu
  Poniedziałek:   8.00 - 17.00
  Wtorek:   8.00 - 15.00
  Środa- Piątek: 7.00 - 15.00

   

  Dane do faktur i rachunków:

   

  Gmina Duszniki
  ul. Sportowa 1
  64-550 Duszniki
  NIP: 787-19-95-455
  Regon: 631258365

   

  Nr konta bankowego

  BS Duszniki
  13907200020000012720000005

   

  REDAKCJA BIULETYNU

  Administrator BIP Gminy Duszniki

  Danuta Dolemba-Parzybut
  kontakt: 61 29 19 075 wew. 123, e - mail:
  bip@duszniki.eu

  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP): 13m8d5icki

   

  KONTAKT

  Urząd Gminy Duszniki
  ul. Sportowa 1
  64 - 550 Duszniki

  tel. (+48 61) 29 19 075, 29 19 400
  fax (+48 61) 29 19 131
  e-mail:
  urzad@duszniki.eu
  http:
  www.duszniki.eu

   

   

                                                                                                                                                 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  (ogólna).
  INFORMACJA
  o przetwarzaniu danych osobowych
  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, a w związku
  z tym, osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje
  i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  I. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu
  Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29
  19 075, urzad@duszniki.eu.
  II. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
  danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty
  elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
  III. Cele i podstawy przetwarzania
  Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C lub E RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  IV. Odbiorcy danych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być
  udostępniane innym odbiorcom, w zależności od przepisów prawa lub charakteru zadania publicznego.
  V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego.
  VI. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie,
  jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
  VII. Przysługujące prawa:
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące
  prawa:
  a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych
  c) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa
  d) ograniczenia przetwarzania danych
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki,
  ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu
  Ważne! Informujemy, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować.
  VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ? wypełnienia obowiązku prawnego lub wykonania
  zadania publicznego, zgodnie z treścią wniosku/podania/pisma.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji, w tym profilowania.