OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

KONKURS OFERT NA 2018 ROK

 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w roku 2018 w zakresie:
-pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
-kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-ochrony i promocji zdrowia

   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Duszniki w roku 2018 w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Konkurs ofert-ogłoszenie z dnia 20.02.2017 r.


Zarządzenie Nr 11/17
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Duszniki
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
   Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań
realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
   Wzór oferty

Konkurs ofert-ogłoszenie z 20.02.2017r.


Zarządzenie Nr 10/17
Wójta Gminy Duiszniki
z dnia 16 lutego 2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki
w roku 2017 w obszarze zadań: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Informacja o uniewaznieniu otwartego konkursu ofert w zakresie:

 


Unieważnienia otwartego konkursu ofert
na realizacje zadań pożytku publicznego ogłoszonego
      w obszarze ochrona i promocja zdrowia-krwiolecznictwo 
    Unieważnienia otwartego konkursu ofert  na realizacje
zadań wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
zadanie nr 8- pozalekcyjne zajęcia sportowe
z programem profilaktycznym

 

KONKURSU OFERT NA 2017 ROK


 Konkurs ofert na 2017 rok wzakresie:
-pomocy społecznej, rodzinom i oosbom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-ochrona i promacja zdrowia

 

Konkurs ofert na 2017 rok w obszarze wspierania
i upowszechnia nia kultury fizycznej i sportu