Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 30.11.2009 r.

RRG.7331-219/09

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 26.11.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej nn 0,4 kV na dz. 249/1, 258/2 i 254/48 w Grzebienisku, gmina Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 2. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku
 3. a/a (Wyt. A.L.)