Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie Majątkowe za 2011r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY

 EWA ŚWIERKIEL - SZYMAŃSKA

- POBIERZ

Oświadczenie Majątkowe za 2010r.

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY

BOGDANA BUDY

- POBIERZ

Oświadczenie Majątkowe za 2009r

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY

BOGDANA BUDY

- POBIERZ

Oświadczenie Majątkowe za 2008 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY

BOGDANA BUDY

Oświadczenie za 2007 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY

BOGDANA BUDY

str nr 1 oświadczenia za 2007r.

str nr 2 oświadczenia za 2007r.

str nr 3 oświadczenia za 2007r.

str nr 4 oświadczenia za 2007r.

Oświadczenie za 2006 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY

BOGDANA BUDY

- POBIERZ

*

OŚWIADCZENIE  MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 1
 
Duszniki, dnia 24.04.2006r.
                                                                      
Uwaga :
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
 
CZĘŚĆ A
 
Ja, niżej podpisany (a), Bogdan Buda
                                   (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) 27 września 1944 w Nowa Wieś
 
Kierownik Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach
                 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
I.
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej :nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy
- papiery wartościowe : nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni : nie dotyczy, o wartości :
    tytuł prawny :
2. Mieszkanie o powierzchni : nie dotyczy, o wartości :
    tytuł prawny :
3. Gospodarstwo rolne :
    rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy, powierzchnia :
    o wartości :
    rodzaj zabudowy : -
    tytuł prawny :
    Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : .......
4. Inne nieruchomości :
    powierzchnia : nie dotyczy
    o wartości : 
    tytuł prawny : 
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych  – należy podać liczbę i emitenta udziałów :    
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce : .....
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ....
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych  – należy podać liczbę i emitenta akcji :
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce : ...
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ....
V.
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo :
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot
    działalności) : nie dotyczy
     - osobiście ...
     - wspólnie z innymi osobami ....
    Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
    takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) : ....
    - osobiście ......
    - wspólnie z innymi osobami .......
    Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : ....
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) nie dotyczy
     - jestem członkiem zarządu (od kiedy) : .....
    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : .....
    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ....
    Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
2. W spółdzielniach :
    - jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ......
    - jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy) : .....
    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ......
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą :
    - jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ....
    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ....
    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ......
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : .....
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :
dochód z tytułu emerytury 16.937,04 zł
umowa o pracę 19.464,26 zł
inne 2.856,57 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji) :
Seat Cordoba 1,6 1999 r.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej  10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości) :
nie dotyczy
________________________
1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
   i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.