Uchwały Kadencji 2002-2006

231

w sprawie: ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych  w Gminnym Zespole Oświatowym, Gimnazjach, Szkołach Podstawowych  i Przedszkolu Gminy Duszniki
 

230

w sprawie: ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i sołtysów
 

229

w sprawie: ustalenia zasad wypłacania oraz  wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom
 

228

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (dz. ew. nr 441/2)

 

TEKST UCHWAŁY

223

w sprawie opłaty administracyjnej

 

Tekst uchwały

224

zmieniająca uchwałę nr XXXVII-189/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 września 2005 r. dotyczącej przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowościach Ceradz Dolny, Duszniki, Grzebienisko, Sękowo, Niewierz, Mieściska

 

Tekst uchwały

225

zmieniająca  uchwałę nr XL -209/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowościach Grzebienisko, Duszniki, Chełminko.

 

Tekst uchwały

226

zmieniająca uchwałę nr XXXIX-204/05 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 23 listopada 2005r.w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na   rok 2006

 

Tekst uchwały

227

zmieniająca uchwałę Nr XLI-211/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.12.2005r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

219

222

221

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 47/9, 47/21, 47/26, 47/27, 53/3, 53/4, 53/7, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14 położone we wsi Podrzewie

 

Uchwała

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

220

w sprawie: zatwierdzenia  projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dusznikach na 2006r.
 

UCHWAŁA NR 217

w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki dla części terenu we wsi Podrzewie

 

TEKST UCHWAŁY

216

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Duszniki na 2006 rok.
 

218

w sprawie:  powierzenia Wójtowi Gminy Duszniki uprawnień o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej

 

TEKST UCHWAŁY

211

w sprawie: Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

212

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

TEKST UCHWAŁY

213

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki w miejscowości Wierzeja

 

TEKST UCHWAŁY

214

w sprawie: Regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

TEKST UCHWAŁY

215

w sprawie: ustalenia Regulaminu na rok 2006 - określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

TEKST UCHWAŁY

199

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

TEKST UCHWAŁY

200

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

TEKST UCHWAŁY

201

w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

202

w sprawie: zmiany  Statutu Gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

203

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

 

TEKST UCHWAŁY

204

w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na rok 2006

 

TEKST UCHWAŁY

205

w sprawie: ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej

 

TEKST UCHWAŁY

206

w sprawie: ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej

 

207

w  sprawie:  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

187

w sprawie::zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

190

w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

188

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewid. 335L/1 położoną we wsi Sękowo

 

TEKST UCHWAŁY

192

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

 

TEKST UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

198

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

 

TEKST UCHWAŁY

UZASADNIENIE

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

191

w sprawie: wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów

 

TEKST UCHWAŁY

195

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII-190/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.09.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

196

w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

TEKST UCHWAŁY

197

w sprawie: nabycia przez Gminę Duszniki działki - nieruchomości  położonej w Sękowie /dz. nr 157/16/
 

193

w sprawie: wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów

 

TEKST UCHWAŁY

194

w sprawie:zmiany uchwały nr XXXVI-185/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 22.06.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

157

w sprawie: zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w gminie Duszniki na lata 2005-2015”

 

TEKST UCHWAŁY

158

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Podrzewie Gmina Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

159

w sprawie:  o zamiarze likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie, Szkoły Podstawowej w Dusznikach.

 

TEKST UCHWAŁY

160

w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

161

w sprawie: ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświatowym, Gimnazjach, Szkołach Podstawowych i Przedszkolu Gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

162

w sprawie: wystąpienia o połączenie miejscowości Ludowo (wieś) i Sękowo (wieś) w jedną jednostkę osadniczą o nazwie Sękowo (wieś)

 

TEKST UCHWAŁY

163

w sprawie: nadania i zmiany nazw ulic w miejscowości Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

164

w sprawie nadania Gimnazjum w Grzebienisku imienia Lecha Krzyżaniaka

 

TEKST UCHWAŁY

165

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Grzebienisko Gmina Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

166

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Niewierz i Chełminko Gmina Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

167

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Sękowo i Wilczyna Gmina Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

169

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum  Kultury w Dusznikach, oraz nadania jej  Statutu

 

TEKST UCHWAŁY

170

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

TEKST UCHWAŁY

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

172

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

 

TEKST UCHWAŁY

173

w sprawie: likwidacji Punktu Filialnego w Sękowie Szkoły Podstawowej w Dusznikach

 

TEKST UCHWAŁY

174

w sprawie: sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego

 

TEKST UCHWAŁY

175

w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach gminy Duszniki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

 

TEKST UCHWAŁY

176

w sprawie : bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki dz. ew. nr 1235/19

 

TEKST UCHWAŁY

177

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko (dz.ew.nr 375/7)

 

TEKST UCHWAŁY

180

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

TEKST UCHWAŁY

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

184

Zmieniająca uchwałę Nr XXIII - 118/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki

 

TEKST UCHWAŁY

185

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 

147

w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

TEKST UCHWAŁY

148

w sprawie: wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 

TEKST UCHWAŁY

149

 w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 

154

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXIX - 146/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2005 r.

 

TEKST UCHWAŁY

155

w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Ludowo
 

156

w sprawie: wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości Zalesie - przysiółek

 

TEKST UCHWAŁY

143

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVIII - 94/04 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2004 r.

Tekst uchwałyZałącznik 1Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4Załącznik 5Załącznik 6

144

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Tekst uchwały

145

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

146

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2005 rok

139

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2005r. na realizację Pilotażowego Programu LEADER + w ramach Schematu I

Tekst uchwały

140

w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Duszniki a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Miastem i Gminą Lwówek, Miastem i Gminą Opalenica, Gminą Kuślin, w zakresie wspólnej realizacji Pilotażowego Programu LEADER + w ramach Schematu I

Tekst uchwały

141

w sprawie: ustalenia zasad wypłacania oraz  wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom

142

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XXVII/133/04 z dnia 24.11.04 r.

106

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki
 

119

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki dla obszarów w Podrzewiu
 

120

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach – Etap VS – 2
 

121

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII – 100 / 04 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Dusznikach – Etap VS – 2
 

122

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVIII - 94/04 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2004 r.

 

Tekst uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

123

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Grzebienisko  /dz.ew.nr 469/1  / - w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego
 

124

 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki woj. wielkopolskie

 

Tekst uchwały

125

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

126

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego udzielanych w ramach zadań własnych gminy oraz określenia wydatków podlegających zwrotowi

 

Tekst uchwały

127

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XVIII - 94/04 z dnia 24 marca 2004 r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu Gminy Duszniki na 2004 r.

 

Tekst uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

128

w sprawie: powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Dusznikach, oraz nadania jej Statutu

 

Tekst uchwały

129

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

130

w sprawie: rocznego programu współpracy - z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - na rok 2005

 

Tekst uchwały

131

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

 

Tekst uchwały

132

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w miejscowości Sękowo na obszarze działek o nr ewid.: 341/18, 323/2, 323/1, 343/1 na cele aktywizacji gospodarczej

 

Tekst uchwały

133

w sprawie: zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

134

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Tekst uchwały

135

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Tekst uchwały

136

w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Tekst uchwały

137

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Duszniki

 

Tekst uchwały

138

w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów

 

Tekst uchwały

97

w sprawie: utworzenia Punktu Filialnego w Podrzewiu Szkoły Podstawowej w Dusznikach

Tekst uchwały

92

zmieniająca uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Podrzewiu

Tekst uchwały