Zarządzenia 2021

1. Zarządzenie Nr 1/2021 (z dnia 8.01.2021 r., umieszczone w BIP 8.01.2021 r.)
    w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego;

2. Zarządzenie Nr 2/2021 (z dnia 8.01.2021 r., umieszczone w BIP 11.01.2021 r.)
    w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły;

3. Zarządzenie Nr 3/2021 (z dnia 8.01.2021 r., umieszczone w BIP 11.01.2021 r.)
    w sprawie przekazania majatku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Dusznikach;

4. Zarządzenie Nr 4/2021( z dnia 20.01.2021 r., umieszczone na BIP 21.01.2021r.)
    w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez
    Gminę Duszniki
;

5. Zarządzenie Nr 5/2021 (z dnia 20.01.2021 r., umieszczone na BIP 21.01.01.2021r.)
    w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki
,

6. Zarządzenie Nr 6/2021 (z dnia 22 stycznia 2021 r., umieszczone na BIP 26.01.2021 r.)
    w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego
    Spisu Powszechnego 2021 i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
;

7. Zarządzenie Nr 7/2021 ( z dnia 22.01.2021 r., umieszczone na BIP 17.02.2021 r.)
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.;

8. Zarządzenie Nr 8/2021( z dnia 28 stycznia 2021 r. umieszczone na BIP 4.02.2021 r.)
    w sprawie powołania pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
    w Urzędzie Gminy Duszniki
;

9. Zarządzenie Nr 9/2021 (z dnia 28.01.2021 r., umieszczone na BIP 4.02.2021 r.)
    w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie
    przyznania Kierownikowi i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do
    reprezentacyjnego ubioru służbowego
;

10. Zarządzenie Nr 10/2021 (z dnia 28.01.2021 r., umieszczone na BIP 5.02.2021 r.)
    w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły
    Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach
;

11. Zarządzenie Nr 11/2021 (z dnia 05.02.2021 r., umieszczone na BIP 12.02.2021 r.)
     w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie
     miejscowości Duszniki (dz.ew.nr 570/3)
;

12. Zarządzenie Nr 12/2021 ( z dnia 12.02.2021 r., umieszczone na BIP 17.02.2021 r.)
     zmieniajace zarzadzenie nr 29/19 Wójta Gminy Duszniki z dnia 1 marca 2019 roku
    w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholwych;

13. Zarządzenie Nr 13/2021  (z dnia 19.02.2021 r., umieszczone na BIP 22.02.2021 r.)
     w sprawie: powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej
     archiwum zakładowym Urzędu Gminy Duszniki;

14. Zarządzenie Nr 14/2021( z dnia 22.02.2021 r., umieszczone na BIP 22.02.2021 r.)
     w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Komunalnego Zakładu
     Budżetowego w Dusznikach

15. Zarządzenie Nr 15/2021 (z dnia 1.03.2021 r., umieszczone na BIP 8.03.2021 r.)
       w sprawie powołania zespołu do sporządzenia sprawozdania z realizacji "Gminnego
       Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2019-2022" za okres 2019-2020

16. Zarządzenie Nr 16/21 ( z dnia 15.03.2021 r., umieszczone na BIP 22.03.2021 r.)
       w sprawie: aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
       i sytuacji kryzysowych dla Gminy Duszniki.

17. Zarządzenie Nr 18/2021 (z dnia 19.03.2021 r., umieszczone na BIP 22.03.2021 r.)
       w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 roku
       dla pracowników Urzędu Gminy w Dusznikach

18. Zarządzenie Nr 19/2021 ( z dnia 19 marca 2021 r. , umieszczone na BIP 23.03.2021 r.)
      w sprawie odwołania pełnomocnictwa

19. Zarządzenie Nr 20/2021 (z dnia 26.03.2021 r., umieszczone na BIP 31.03.2021 r.)
       w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności

20. Zarządzenie Nr 21/2021 (z dnia 26.03.2021 r., umieszczone na BIP 31.03.2021 r.)
       w sprawie ustalenia zasad opracowywania, wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw
       pracownikom Urzędu Gminy Duszniki, gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenia rejestru
       upoważnień i pełnomocnictw

21. Zarządzenie Nr 22/2021 (z dnia 30.03.2021 r., umieszczone na BIP 2.04.2021 r.)
       w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2020 z dnia 08.10.2020 r., w sprawie zasad przydzielania
       pracownikom Urzędu Gminy Duszniki odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
       oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odziezy roboczej

22. Zarządzenie Nr 23/2021 ( z dnia 31.03.2021 r., umieszczone na BIP 12.04.2021 r.)
      w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki
      wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdania z wykonania
      planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia

23. Zarządzenie Nr 24/2021 ( z dnia 31.03.2021 r., umieszczone na BIP 22.04.2021 r.)
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

24. Zarządzenie Nr 25/21 ( z dnia 16.04.2021 r., umieszczone na BIP 16.04.2021 r.)
       w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania
       Komisji Rekrutacyjnej

25. Zarządzenie Nr 26/2021 ( z dnia 21.04.2021r., umieszczone na BIP 26.04.2021 r.)
       w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie
       miejscowości Grzebienisko (dz.ew. nr 377/14)

26. Zarządzenie Nr 28/2021 (z dnia 6.05.2021r., umieszczone na BIP 7.05.2021 r.)
       w sprawie: dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolach
       Gminy Duszniki oraz zasad jego organizacji;

27. Zarządzenie Nr 29/2021 (z dnia 7.05.2021r., umieszczone na BIP 12.05.2021 r.)
       w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom
       samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Duszniki;

28. Zarządzenie Nr 30/2021 (z dnia 10.05.2021 r., umieszczone na BIP 12.05.2021 r.)
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach
      do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej;

29. Zarządzenie Nr 31/2021 (z dnia 11.05.2021 r., umieszczone na BIP 12.05.2021 r.)
      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
      kultury - Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2020 rok

30. Zarządzenie nr 32/21 ( z dnia 11.05.2021 r., umieszczone na BIP 13.05.2021 r.)
     w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
     obowiązującego w Urzędzie Gminy Duszniki;

31. Zarządzenie Nr 33/21 (z dnia 13.05.2021 r., umieszczone na BIP 13.05.2021 r.)
     w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Duszniki
     oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;

32. Zarządzenie Nr 34/2021 (z dnia 17.05.2021 r., umieszczone na BIP 19.05.2021 r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

33. Zarządzenie Nr 36/2021 (z dnia 27.05.2021 r., umieszczone na BIP 27.05.2021 r.)
      w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz skreśleń
      wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Duszniki

34 Zarządzenie Nr 37/2021 (z dnia 28.05.2021 r., umieszczone na BIP 28.05.2021 r.)
     w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa podczas korzystania ze świetlic
     wiejskich na terenie Gminy Duszniki w zwązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
     i zwalczaniem wirusa COVID-19

35. Zarządzenie Nr 38/2021 ( z dnia 28.05.2021 r., umieszczone na BIP 2.06.2021 r.)
      w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Duszniki za rok 2020

36. Zarządzenie Nr 40/2021 (z dnia 31.05.2021 r., umieszczone na BIP 31.05.2021 r.)
     w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dusznikach,
     dla której organem prowadzącym jest Gmina Duszniki

37. Zarządzenie Nr 41/21 (z dnia 31.05.2021 r., umieszczone na BIP 11.06.2021 r.)
      w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal i pomieszczeń w budynkach
      znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach

38. Zarządzenie Nr 42/21 ( z dnia 1.06.2021 r., umieszczone na BIP 11.06.2021 r.)
      w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
      obowiązującego w Urzędzie Gminy Duszniki

39. Zarządzenie Nr 43/21 (zdnia 15 czerwca 2021 r., umieszczone na BIP 17.06.2021 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie art. 19 a ustawy
      o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

40. Zarządzenie Nr 44/2021 ( z dnia 18 czerwca 2021 r., umieszczone na BIP 22.06.2021r.)
      w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko
      dyrektora Szkoły Podstawowej w Dusznikach

41. Zarządzenie Nr 45/2021 (z dnia 28.06.2021 r., umieszczone na BIP 2.07.2021 r.)
       w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego,
       ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

42. Zarządzenie Nr 46/21 (z dnia 1.07.2021 r., umieszczone na BIP 9.07.2021 r.)
      w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Duszniki

43. Zarządzenie Nr 47/2021 (z dnia 5.07.2021 r., umieszczone na BIP 9.07.2021 r.)
     w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa podczas korzystania ze świetlic
     wiejskich na terenie Gminy Duszniki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
     i zwalczaniem wirusa COVID-19

44. Zarządzenie Nr 48/21 (z dnia 5.07.2021 r., umieszczone na BIP 9.07.2021 r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku na
      podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

45. Zarządzenie Nr 49/21 (z dnia 16.07.2021 r., umieszczone na BIP 23.07.2021 r.)
      w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie miejscowości Wilczyna (dz.ew. nr 95/63)

46. Zarządzenie Nr 50/21 (z dnia 16.07.2021 r., umieszczone na BIP 23.07.2021 r.)
      w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie miejscowości Wilczyna (dz.ew. nr 95/67)

47. Zarządzenie Nr 51/21 (z dnia 26.07.2021 r., umieszczone na BIP 28.07.2021 r.)
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości - obrębu Sędzinko, gmina Duszniki w trybie bezprzetargowym (działka ewidencyjna nr 216/8)

48. Zarządzenie Nr 52/21 (z dnia 26.07.2021 r., umieszczone na BIP 28.07.2021 r.)
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości - obrębu Duszniki, gmina Duszniki w trybie bezprzetargowym (działka ewidencyjna nr 962)