Wyniki konkursu ofert na 2020 rok

   Wyniki w obszarze 
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu
   Wyniki w obszarze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

WYNIKI KONKURSU OFERT
      z dnia 11 lutego 2020 r.

  Wyniki w obszarze 
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu 
/zarządzenie Nr 15/20/