Wyniki konkursu na 2015 rok

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2015 w obszarze zadań:

A.Pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

B.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

C.Wypoczynek dzieci i młodzieży,

D.Ochrona i promocja zdrowia.

- CZYTAJ

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2015 w obszarze zadań:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ