Rozstrzygnięcie konkursu w 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie zadań publicznych:

-pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,

-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

-POBIERZ