Ogłoszenie wyników 2017

 

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki
                                                               w roku 2017:
 

 Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodziezy wraz
 z elementami programu profilaktycznegona 2017 r.

  Orgaznizowanie  wypoczynku w celach
krajoznawczo-turystycznych, rehabilirtacyjnych
z realizacją programu profilaktycznego w 2017 r. 

   Realizacja zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki
                                                               w roku 2017:
 

    Pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 
 

 

 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu