Ogłoszenie wyników 2018

  Wyniki konkursu ofert w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
   Wyniki konkursu ofert w zakresie:
-pomocy społecznej rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywaniu szans tych osób,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego,
-ochrony i promocji zdrowia