WYNIKI KONKURSU OFERT

Wyniki konkursu ofert na 2021 rok

 

 Wyniki w obszarze  
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu

   Wyniki w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Wyniki konkursu ofert na 2020 rok

   Wyniki w obszarze 
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu
   Wyniki w obszarze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

WYNIKI KONKURSU OFERT
      z dnia 11 lutego 2020 r.

  Wyniki w obszarze 
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu 
/zarządzenie Nr 15/20/

Ogłoszenie wyników w 2019 roku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW W 2019 roku.

  Wyniki konursu ofert
z  dnia 30 stycznia 2019 r.
w zakresie upowzechniania
kultury fizycznej i sportu.
 

 Wyniki konkursu ofert
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Rozstrzygnięcie konkursu w 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie zadań publicznych:

-pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,

-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

-POBIERZ

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 r.

  Wyniki konkursu ofert w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na 2019 rok.

wyniki2015

wyniki 2016

Ogłoszenie wyników 2018

  Wyniki konkursu ofert w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
   Wyniki konkursu ofert w zakresie:
-pomocy społecznej rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywaniu szans tych osób,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego,
-ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie wyników 2017

 

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki
                                                               w roku 2017:
 

 Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodziezy wraz
 z elementami programu profilaktycznegona 2017 r.

  Orgaznizowanie  wypoczynku w celach
krajoznawczo-turystycznych, rehabilirtacyjnych
z realizacją programu profilaktycznego w 2017 r. 

   Realizacja zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki
                                                               w roku 2017:
 

    Pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 
 

 

 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Wyniki konkursu na 2015 rok

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2015 w obszarze zadań:

A.Pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

B.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

C.Wypoczynek dzieci i młodzieży,

D.Ochrona i promocja zdrowia.

- CZYTAJ

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2015 w obszarze zadań:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ

 

Rozstrzygnięcie konkursu na 2013 rok

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2013 w obszarze zadań:
 
A.Pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

B.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

C.Wypoczynek dzieci i młodzieży,

D.Ochrona i promocja zdrowia.

- CZYTAJ

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2013 w obszarze zadań:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2012 w obszarze zadań:

- pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wypoczynek dzieci i młodzieży,

- ochrona i promocja zdrowia:

- CZYTAJ, zarządzenie

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2012 w obszarze zadań:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ

Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki z dnia 1 lutego 2012r.- CZYTAJ

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2011 w obszarze zadań:

- pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wypoczynek dzieci i młodzieży,

- ochrona i promocja zdrowia:

- CZYTAJ

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2011 w obszarze zadań:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:- CZYTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Wójt Gminy Duszniki

Podaję do wiadomości publicznej wysokość dotacji celowych przyznanych w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego (konkursu ofert na zlecanie i wspieranie zadań publicznych w 2010r. z dnia 24.11.2009r.), na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

nr zadania
 obszar zadania / nazwa organizacji wysokość przyznanych środków w zł.
A Zadania w obszarze pomocy społecznej, w szczególności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej 4.000
A 1 Polski Komitet Pomocy Społecznej – ZG Duszniki 4.000
B Zadania w obszarze kultury i sztuki:  
B1 Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej – Duszniki 4.000
B2 Chór Halka - Duszniki 7.000
B1, B3 Stowarzyszenie Kulturalne Duszniczanka - Duszniki 3.000
B3 Stowarzyszenie Kulturalne Podrzewianka - Podrzewie 4.000
C Zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 111.000
C1, C2, Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - Duszniki 27.000
C1, C2 Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” – Grzebienisko 10.000
C2 Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” – Duszniki 10.000
C1, C3 Ludowy lub Sportowy „SOKÓŁ” – Duszniki 24.000
C3 Klub Sportowy „SARBIA” - Sarbia 10.000
C3 Klub Sportowy „SĘKOWO” - Sękowo 13.500
C3 Klub Piłkarski „LECH – KOAGRA” - Podrzewie 15.000
C3 Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
- Szamotuły
1.500
D Zadania w obszarze -  zakresie wychowania w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi:
34.000
D1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki 32.000
D2 Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - Duszniki 2.000


 

Duszniki, dnia 28 stycznia 2010 roku
Wójt Gminy Duszniki
Adam Woropaj

 

Wynik konkursu dla OPP na zlecenie zadań publicznych w 2008 roku

Wójt Gminy Duszniki 
Podaję do wiadomości publicznej wysokość dotacji przyznanych w wyniku konkursu z dnia 16 listopada 2007 roku, na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Nr zadania 

Obszar zadania / Nazwa organizacji
 Wysokość dotacji
 A  Zadania w obszarze pomocy społecznej, w szczególności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej  4.000
A1 Polski Komitet Pomocy Społecznej - ZG Duszniki 4.000
 B  Zadania w obszarze kultury i sztuki  11.000  
B1 Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej 3.000 
B2 Chór „HALKA” Duszniki 9.000 
  C   Zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu     94.000
C1, C2 Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - Duszniki 25.500 
C2 Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” - Duszniki 11.000 
C1, C2, C3 Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL”- Grzebienisko 10.000 
C1, C3 Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” - Duszniki 26.000 
C3 Klub Sportowy „SĘKOWO” - Sękowo 12.000 
 C3  Klub Sportowy „SARBIA” - Sarbia  8,500 
 C3  Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - Szamotuły  1.000

Wynik konkursu dla OPP: Organizacja wypoczynku w okresie letnim

Wójt Gminy Duszniki 

Podaje do wiadomości publicznej wynik  konkursu ogłoszonego dnia 23 maja 2007 roku, na wsparcie realizacji zadań Gminy Duszniki w roku 2007 w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Rodzaj zadania: Organizacja wypoczynku w okresie letnim dla dzieci i młodzieży
                        z rodzin podwyższonego ryzyka. 

Zleceniobiorca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Duszniki 

Wysokość dotacji: 25.000,000  

Termin realizacji: 02. 07 – 31.08. 2007  

                                      Duszniki, dnia 26 czerwca 2007 roku   
                                                  
                                       /-/ Wójt Gminy Duszniki