Jesteś tutaj:   

2014

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Duszniki
- CZYTAJ ,- FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KONSULTACJE projektu na 2015r.

                                                          KONSULTACJE
                                             programu współpracy na rok 2015z
                                                   organizacjami pozarządowymi                       
                                od 10 października 2014r. do dnia 22 października 2014r.

 

                                                  ZARZĄDZENIE NR 52/14

                                                WÓJTA GMINY DUSZNIKI

                                                  z dnia 2 października 2014r.

                    w sprawie:przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu
                     współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
                      działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2015.- CZYTAJ

Zapotrzebowanie na środki na 2015

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZABEZPIECZENIE

ŚRODKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2015 ROK- CZYTAJ

WNIOSEK NA 2015 ROK-CZYTAJ

sprawozdanie za 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki za rok 2013.

- CZYTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 26 lutego 2014r.

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2014 w obszarze zadań:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  z dnia 26 lutego 2014 r. - CZYTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu na 2014 rok.

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2014 w obszarze zadań:

A.Pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

B.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

C.Wypoczynek dzieci i młodzieży,

D.Ochrona i promocja zdrowia.

- CZYTAJ

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2014 w obszarze zadań:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ

 

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Unieważnienie otwartego konkursu ofert w obszarze: wypoczynek dzieci i
młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, zadanie publiczne C nr 2.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Duszniki na rok 2014.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 62/13
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert-CZYTAJ
Załącznik do zarządzenia NR 62/13-CZYTAJ

ZARZĄDZENIE NR 63 /13
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Duszniki w roku 2014 w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ
Załacznik do zarządzenia NR 63/13- CZYTAJ

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki Konsultacji Społecznych
 projektu uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie:
przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub licznego w
Gminie Duszniki na rok 2014. - CZYTAJ

Zaproszenie na spotkanie

Z A P R O S Z E N I E

Urząd Gminy Duszniki
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z
terenu Gminy Duszniki
na spotkanie w celu omówienia współpracy oraz projektu uchwały
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie
Duszniki na rok 2014.

Spotkanie odbędzie się dnia 14 października 2013r. o godz.16:00 w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8- sala widowiskowa

Przeprowadzenie konsultacji dotyczących programu wspólpracy na 2014 rok

Urząd Gminy Duszniki

Z A P R A S Z A  O R G A N I Z A C J E  P O Z R Z Ą D O W E

oraz podmioty wywmienione w art 3.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalności pozytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania pisemnych opinii w konsultacjach w sprawie projektu uchwaly:
- CZYTAJ,
Miejsce skladania opinii - Urząd Gminy Duszniki, ul.Sportowa 1.

 

Informacja

URZĄD GMINY DUSZNIKI
ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

do składania wniosków o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy
na rok 2014
wnioski prosimy składać według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 13 września 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dusznikach, ul. Sportowa 1

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Duszniki - Biuro Obsługi Interesanta,
Tel. 061 2919075 wew. 105, e-mail: boi@duszniki.eu

WNIOSEK 2014

WNIOSEK ROK 2014

-POBIERZ