Jesteś tutaj:   

2007

PROJEKT - Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

PROJEKT UCHWAŁY

w sprawie:

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na rok 2008.

- POBIERZ

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Urząd Gminy Duszniki 

Z A P R A S Z A   O R G A N I Z A C J E  

do zgłaszania uwag i konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.  

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.  
Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy organów pozarządowych Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Duszniki.  Serdecznie zapraszamy do składania zamierzeń – ofert wg ustalonego wzoru, i oczekiwań przez organizacje oraz wspólnej pracy nad kształtem Programu. 

INFORMACJE ORAZ WZÓR OFERTY  

można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji,

oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy  

- od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00. 
Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać 
w terminie do 27 września 2007 roku 
w Gminnym Centrum Informacji
ul. Jana Pawła II nr 8,  64 -550 Duszniki
 lub pocztą elektroniczną: gci.duszniki@wp.pl

Konkurs ofert: organizacja wypoczynku w okresie letnim dla dzieci i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka

OGŁOSZNIE WÓJTA GMINY DUSZNIKI
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), Uchwały Nr LIV-283/06 ze zm. Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2006 roku w sprawie rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007,oraz Uchwały Rady Gminy Duszniki nr LIV_282/06, z dnia 25 października 2006r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007, ogłasza

OTWARTY KONKURS NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY DUSZNIKI
W ROKU 2007 W ZAKRESIE WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

I .Zadania szczegółowe obejmują:

l.p. 

 Rodzaj zadania Planowana kwota
na 2007 rok

Planowana
kwota dotacji
 


 
Organizacja wypoczynku w okresie letnim dla dzieci i młodzieży
z rodzin podwyższonego ryzyka 

25.000 

 

 II .Celem realizacji zadania publicznego jest:
- zapewnienie wypoczynku dzieciom i przedszkolnym i szkolnym, oraz młodzieży gimnazjalnej w okresie wakacji letnich.
- profilaktyka antyalkoholowa i przeciwdziałanie uzależnieniom.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. nr 96, poz. 873, ze zm.) w związku z uchwała nr LIV-283/06 ze zm. Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2006 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007.
2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w w/w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty sporządzane  wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. nr 264, poz. 2207), wypełniony komputerowo, lub ręcznie pismem drukowanym.
4. Jeżeli pytanie w ofercie nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),
- statut organizacji (ze wskazaniem części dotyczącej zakresu konkursu),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2006 rok,
- dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r., w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
- zaświadczenie / decyzje w sprawie nadania numerów NIP i REGON,
- zaświadczenie o aktualnym rachunku bankowym (poświadczone przez bank).
6. Ewentualne kopie załączników powinny być poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
7. Oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie niż w pkt V, bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.
IV. Warunki i termin realizacji zadania:
1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do:
    -  jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie,
    -  informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu z budżetu gminy,
    - złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego po zakończeniu realizacji
       zadania.
2. Zadanie publiczne musi zostać zrealizowane w okresie od 25 czerwca 2007r. do 31 sierpnia 2007r. (szczegółowe terminy zostaną określone w umowie).
3. Organizatorzy wypoczynku są zobowiązani do zapewnienia uczestnikom bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz właściwej opieki.
4. Gmina Duszniki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, oraz zmiany wysokości środków publicznych w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny.
V. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) do 25 czerwca 2007r. do godz. 12:00 w Gminnym Centrum Informacji  w Dusznikach, przy ul. Jana Pawła II nr 8.
2. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zaznaczyć : „Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego”, oraz nazwę i adres podmiotu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjmowania ofert.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z w/w Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyboru oferty dokonuje Wójt po uprzednim zaopiniowaniu powołanej komisji konkursowej.
3. Informację o rozstrzygnięciu konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – Jacek Lichocki

Duszniki, dnia 23 maja 2007 roku

Wójt Gminy Duszniki
     Adam Woropaj

PROJEKT Uchwały - zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami

P r o j e k t    

  UCHWAŁA NR X/46/07
       RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. Uchwala się co następuje:
§ 1 W uchwale nr LIV-283/06 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2006r.  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 ust. 1 dodaje się pkt k o brzmieniu:
„§ 2 ust. 1 pkt k organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży",
2. w § 3 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:
„§ 3 ust. 6 organizacje zajmujące się edukacją, wychowaniem oraz organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

U z a s a d n i e n i e

W związku z dużym zainteresowaniem Zielonymi Wakacjami (zgłosiło się 13 sołectw), zostanie ogłoszony konkurs do ich przeprowadzenia. Zaistniała konieczność wprowadzenia do rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kolejnego zadania tj. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz określenia podmiotu do realizacji w/w zadania. Podjęcie uchwały jest konieczne.

Wyk. MW

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007r.

Wójt Gminy Duszniki Podaje do wiadomości publicznej wysokości dotacji przyznanych w wyniku konkursu z dnia 3 stycznia 2007 roku, na realizację zadań publicznych w 2007 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Nr zadania

 

Nazwa organizacji

 


Wysokość dotacji

 A Zadania w obszarze pomocy społecznej, w szczególności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej  4.000
A1

Polski Komitet Pomocy Społecznej  ZG Duszniki

4.000

B Zadania w obszarze kultury i sztuki 12.000
B1

Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej

4.000

B2

Chór „Halka” Duszniki

8.000

C Zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu

91.00

C1,C2, C3

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - Duszniki

20.000

C1, C2,C3

Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL”- Duszniki

14.000

C1

Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” - Duszniki

16.000

C1, C3

Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” - Duszniki

22.000

C3

Klub Sportowy „SĘKOWO” - Sękowo

11.000

C3

Klub Sportowy „SARBIA” - Sarbia

8.000

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 2007

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Nr LIV-283/06 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2006 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007. ogłaszam

konkurs ofert na realizację zadań publicznych
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2007

I. Rodzaj zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań określonych w Uchwale Rady Gminy Duszniki, Nr LIV-283/06, z dnia 25 października 2006r., w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na rok 2007.

A. Zadania w obszarze pomocy społecznej, w szczególności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej

 
  L.p.

  Rodzaj zadania

Planowana wysokość dotacji na 2007r.

Wysokość dotacji w 2006r.

  1.

Wspieranie osób potrzebujących, zapewnienie i dostarczenie żywności - bezpośrednia rzeczowa pomoc dla osób potrzebujących

  4.000

  4.000

B. Zadania w obszarze kultury i sztuki:  

  L.p.

  Rodzaj zadania

Planowana wysokość dotacji na 2007r.

Wysokość dotacji w 2006r.

  1.

Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych

  4.000

8.000

  2.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, przeglądów, konkursów i wystaw za szczególnym uwzględnieniem promocji talentów i inicjatyw lokalnych

  8.000

C. Zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu:  

  L.p.

  Rodzaj zadania

Planowana wysokość dotacji na 2007r.

Łączna wysokość dotacji w 2006r.

1.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej

 91.000

92.700

2.

Wspieranie sportu masowego i rekreacji

3.

Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wymienionych w pkt. I zadań, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację, w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.).
  2. Rozpatrywane będą oferty:

a) w obszarze A (pomoc społeczna) powinny zostać przygotowane wg wzoru określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r., w sprawie wzoru określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. 2005r. Nr 44, poz. 427), oferty dotyczące obszaru B (kultura i sztuka), oraz C (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu) należy sporządzić  wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy".

b) zawierające wymagane załączniki do oferty:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ważny do 3 m-cy od daty uzyskania,
- aktualny statut organizacji,
- zaświadczenie o postaci statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON),
- decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- oświadczenie o aktualnym rachunku bankowym (nazwa banku, numer konta), przeznaczonym na rozliczenia związane z dotacją
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków    i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
- oświadczenie o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na ten sam projekt,
- w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną,
- kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

III. Warunki i termin realizacji zadania:

  1. Oferent przyjmując zlecenie zadania do realizacji, zobowiązuję się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
  2. Oferent winien wszechstronnie informować opinię publiczną o otrzymanym wsparciu z budżetu Gminy Duszniki, a po zakończeniu przedsięwzięcia złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
  3. Realizacja zadania powinna rozpocząć się i zakończyć w 2007 roku.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

  1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą do 02 lutego 2006 roku do godziny 12:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dusznikach przy ulicy Jana Pawła II 8.
  2. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie.

Koperty należy opisać następująco:

- „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku",
- nazwa i adres podmiotu,
- numer i nazwa zadania,

Oferty złożone w inny sposób, bez wymaganych załączników lub po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. Kryteria oceny wniosków określa art. 15, pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873ze zm).
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, w lokalnej prasie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Gminy Duszniki i nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu. 

Duszniki, dnia 03 stycznia 2007 roku