Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w zakresie:

 

 Unieważnienia otwartego konkursu ofert
na realizacje zadań pożytku publicznego ogłoszonego
      w obszarze ochrona i promocja zdrowia-krwiolecznictwo 
    Unieważnienia otwartego konkursu ofert  na realizacje
zadań wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
zadanie nr 8- pozalekcyjne zajęcia sportowe
z programem profilaktycznym