Konkurs z zakresu zdrowia publicznego na 2020 r.

   Zarządzenie Nr 27/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 marca 2020 r.
 

 Oferta zadań w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkocholowych na 2020 rok

   zał. Nr 2 wzór oferty
   zał. Nr 3 wzór sprawozdania