KONKURS OFERT NA 2018 ROK

 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w roku 2018 w zakresie:
-pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
-kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-ochrony i promocji zdrowia

   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Duszniki w roku 2018 w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.