OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA 2021 ROK

 OGŁOSZENIA KONKURSOWE Z 18.11.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 98/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 18 listopada 2020 r.

KONKURSY DLA UKS

 

Zarządzenie Nr 99/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Organizacja treningów
i rozgrywek w piłce nożnej
   

Zarządzenie Nr 100/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Pomoc rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej

OGŁOSZENIA KONKURSOWE Z 19.112020 r.

 

Zarządzenie Nr 102/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 listopada 2020 r.

Organizowanie zajęć teatralnych
   

Zarządzenie Nr 103/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 listopada 2020 r.

Konkursy w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Konkurs z zakresu zdrowia publicznego na 2020 r.

   Zarządzenie Nr 27/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 marca 2020 r.
 

 Oferta zadań w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkocholowych na 2020 rok

   zał. Nr 2 wzór oferty
   zał. Nr 3 wzór sprawozdania

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 30 grudnia 2019 r.

   Zarządzenie Nr 118/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 30 grudnia 2019 r.
   Aktualny formularz oferty

KONKURS OFERT 2020 ROK

KONKURSY OFERT NA 2020 ROK

 

   Zarządzenie Nr 111/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na powierzenie zadań
w obszarze pomocy społecznej
   Zarządzenie Nr 112/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na powierzenie zadań
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
(teatry)
   Zarządzenie Nr 113/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na powierzenie zadań
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
 

Zarządzenie Nr 114/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na powierzenie zadań
w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu ( UKS)

   Aktualny formularz oferty

 OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT Z DNIA 17 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - POBIERZ

KONKURS NA 2020 dla UKS

 

Zarządzenie Nr 106/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 9 grudnia 2019 r.
wraz z ogłoszeniem

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Informacja o odwołaniu konursu: - CZYTAJ

Ogłoszenie konkursu na zadania z ustawy o zdrowiu publiczbym na 2019 rok.

  Zarządzenie nr 31/19
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizacje
w 2019 roku zadań
z zakresu zdrowia publicznego
   zał. Nr 1 do zarządzenia,
opis zadań konkursowych
   zał. Nr 2 do zarządzenia,
wzór oferty
 

 zał. Nr 3 do zarządzenia,

wzór sprawozdania

   wzór umowy

Ogłoszenie konkursu na 2019 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu

  Ogłoszenie konkursu na 2019 rok
w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki na 2019 rok

 

 Ogłoszenie konkursu na 2019 rok
w obszarze zadań:

-kultury,

- sztuki,

-ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie konkursu na 2019 Pomoc rodzinom i Ochrona Zwierząt

 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2019 rok w zakresie:

- pomoc społeczna, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

KONKURS OFERT NA 2019 ROK

  Ogłoszenie otwartego konkiursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych
Gminy Duszniki w roku 2019
w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. 

 

INFORMUJEMY, ŻE OFERTY KONKURSOWE NALEŻY SKŁADAĆ
DO 31 grudnia 2018 r. do  godziya: 13:00

NA DOTYCHCZASOWYCH WZORACH OFERT

(nowe wzory będa obowiązywały od 1 marca 2019 r.)

 

 

  ZMIENIONA TREŚĆ OGŁOSZENIA
Z DNIA 10 grudnia 2018 r.
   

 

Konkurs na zadania z ustawy o zdrowiu publicznym

 

   Zarządzenie 13/18
Wójta Gminy
Duszniki
   Zał.Nr 1- do
zarządzenia, opis zadań
konkursowych
    Zał.Nr 2- do
zarządzenia, wzór oferty
   Zał.Nr 3- do
zarządzenia, wzór
sprwozdania
   wzór umowy

KONKURS OFERT NA 2018 ROK

 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w roku 2018 w zakresie:
-pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
-kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-ochrony i promocji zdrowia

   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Duszniki w roku 2018 w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Konkurs ofert-ogłoszenie z dnia 20.02.2017 r.

 Zarządzenie Nr 11/17
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Duszniki
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
   Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań
realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
   Wzór oferty

Konkurs ofert-ogłoszenie z 20.02.2017r.

Zarządzenie Nr 10/17
Wójta Gminy Duiszniki
z dnia 16 lutego 2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki
w roku 2017 w obszarze zadań: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w zakresie:

 

 Unieważnienia otwartego konkursu ofert
na realizacje zadań pożytku publicznego ogłoszonego
      w obszarze ochrona i promocja zdrowia-krwiolecznictwo 
    Unieważnienia otwartego konkursu ofert  na realizacje
zadań wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
zadanie nr 8- pozalekcyjne zajęcia sportowe
z programem profilaktycznym

 

KONKURSU OFERT NA 2017 ROK

 Konkurs ofert na 2017 rok wzakresie:
-pomocy społecznej, rodzinom i oosbom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-ochrona i promacja zdrowia
 

Konkurs ofert na 2017 rok w obszarze wspierania
i upowszechnia nia kultury fizycznej i sportu