Jesteś tutaj:   

2008

Konkurs dla OPP

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

          Działając  na  podstawie  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XVI/90/07, z dnia 23 października 2007 roku, w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie   działalności   pożytku   publicznego   na   rok   2008,   ogłaszam

 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2008

 

I. Rodzaj zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Przedmiotem  konkursu  jest  realizacja  zadań  określonych  w  Uchwale  Rady  Gminy  Duszniki,

Nr XVI/90/07, z dnia 23 października 2007r., w sprawie rocznego programu współpracy
z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi  z organizacjami  pozarządowymi, jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie działalności pożytku publicznego, na rok 2008.

 

 

 

A.

 

W zakresie wychowania w trzeźwości

 i przeciwdziałania alkoholizmowi

Planowana wysokość dotacji  na 2008r.

 

Wysokość dotacji w 2007r.

 

 

l.p.

 

Rodzaj zadania

 

 

 

 

 

 

25.000

 

 

 

 

25.000

 

1.

 

 

Organizacja wypoczynku w okresie letnim dla dzieci

 i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka

 

B.

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

(94.000 +)

 

 

 

 

9.000

 

 

 

91.000

 

 

l.p.

 

 

Rodzaj zadania

 

 

1.

 

 

Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych - upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno – sportowych

 

 

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1.      Zlecenie realizacji, lub wsparcia zadania, nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wymienionych w pkt. I zadań, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację, w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ze zm.).

2.      Rozpatrywane będą oferty:

a)      oferty należy sporządzić  wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru  oferty  realizacji  zadania  publicznego,  ramowego  wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

b)       zawierające wymagane załączniki do oferty:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
 status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących   ważny do 3 m-cy  od daty uzyskania

- aktualny statut organizacji, ze wskazaniem dotyczącym realizacji zadania,

- zaświadczenie / decyzje o numerze REGON i NIP,

- oświadczenie o aktualnym rachunku bankowym (nazwa banku, numer konta), poświadczony przez     
   bank,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

- oświadczenie o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na ten sam   projekt, - w zakresie A1 (wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi), oświadczenie o 
   prowadzeniu wypoczynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21

         stycznia 1997r. ( Dz.U.1997.12.67),

- w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa  do Kościoła 
   Katolickiego wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu
   administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną,

- kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność              
    z oryginałem,

III. Warunki i termin realizacji zadania:

 1. Oferent przyjmując zlecenie/wsparcie zadania do realizacji, zobowiązuję się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
 2. Oferent winien wszechstronnie informować opinię publiczną o otrzymanym wsparciu z budżetu Gminy Duszniki, a po zakończeniu przedsięwzięcia złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
 3. Realizacja zadania rozpocznie się:
  - A1 – od dnia 30 czerwca 2008 roku, a zakończy do 30 sierpnia 2008 roku,
  - B1 - od dnia podpisania umowy, a zakończy z dniem 31.12 2008r.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą do 28 marca 2008 roku do godziny 12:00

            w Gminnym Centrum Informacji  w Dusznikach przy ulicy Jana Pawła II 8.

 1. Oferty wraz z załącznikami winny być złożone w zamkniętej kopercie.

Koperty należy opisać następująco:

- „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2008 rok”,

- nazwa i adres podmiotu, oraz numer i nazwa zadania,

 

Oferty złożone w inny sposób, bez wymaganych załączników lub po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Kryteria oceny wniosków określa art. 15, pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.).
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, w lokalnej prasie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w dokumentacji Urzędu Gminy Duszniki i nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu

      zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu. 


Informacji udziela Gminne Centrum Informacji w Dusznikach: w godz.;
poniedziałek, środa 8:00-17:30,  wtorek, czwartek i piątek 8:00 – 16:00, telefon 061 29 19 496.

 

 

 

Duszniki, dnia 27 luty 2008 roku