Ogłoszenie Wójta Gminy Duszniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki - Podrzewie

Duszniki, dnia 07.10.2016 r.

 

 

RRG.6724.2.5.2014.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DUSZNIKI

 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu

 

Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz 778, z późn. zm.)  oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2016r., poz. 353, z poźn zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu, zwanego dalej „projektem miejscowego planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.10 2016 r. do 15.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dusznikach w godzinach 8:00-15:00.

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.10.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dusznikach, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, o godz. 9:00

 

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

 

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Duszniki

Duszniki, dnia 13.06.2016 r.


RRG.6724.2.5.2014.

                                                                      OBWIESZCZENIE
                                                              WÓJTA GMINY DUSZNIKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu

     Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U, z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2016r., poz. 353, z poźn zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu, zwanego dalej „projektem miejscowego planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.06.2016 r. do 18.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dusznikach.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.06.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dusznikach, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, o godz. 9:00

     Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.


     Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2016 r.

 

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Duszniki

RRG.6724.2.5.2014

 

                                                                          OGŁOSZENIE
                                                           WÓJTA GMINY DUSZNIKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu

     Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U, z 2015 r., z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2013r., poz. 1235, z poźn zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu, zwanego dalej „projektem miejscowego planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.03.2016 r. do 14.04.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dusznikach.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31.03.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, o godz. 11:00.


     Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

     Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2016 r.