Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP- Mieściska

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778) oraz art.3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części Mieścisk. Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.07.2016 r. do 01.08.2016 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 4.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2016 r.

Wójt Gminy Duszniki