Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla Gminy Duszniki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla Gminy Duszniki

Duszniki, dnia 07.10.2016 r.

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art.3 pkt 11 i art. 39 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia.

2.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sarbia, Sędziny, Wierzeja, Grzebienisko.

 

Projekty w/w planów miejscowych zostaną wyłożone do publicznego wglądu wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.10.2016 r. do 13.11.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 4.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2016 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla Gminy Duszniki

Duszniki, dnia 22.09.2016 r.

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art.3 pkt 11 i art. 39 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sędzinko, Sędziny.

2.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Sędzinko, Sędziny, Wierzeja.

 

Projekty w/w planów miejscowych zostaną wyłożone do publicznego wglądu wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.10.2016 r. do 27.10.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 4.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2016 r.

 

 

Wójt Gminy Duszniki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla Gminy Duszniki

Duszniki, dnia 19.09.2016 r.

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art.3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki.

2.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wierzeja, Grzebienisko, Brzoza, Wilkowo,

3.      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Brzoza.

 

Projekty w/w planów miejscowych zostaną wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.09.2016 r. do 20.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 4.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2016 r.