Budowa oświetlenia ulicznego w Dusznikach

Decyzja

Duszniki, dnia 26.08.2016 r.

RRG.6733.14.2016.AB


                                                                         OBWIESZCZENIE


      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778) Wójt Gminy Duszniki uprzejmie informuje, iż wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.14.2016.AB z dnia 26.08.2016 r. dotycząca budowy oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 9, 153, 154, 159, 160, 164, 166, 168, 173, 174, 176, 179, 181, 183, 186, 193, 195/3, 195/2, 599/3 i 479 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 61-29-19-075 wew. 121).
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

 

 

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 13.07.2016r.


RRG.6733.14.2016.AB


                                                                O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. zm. 199) wystąpiono do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 9, 153, 154, 159, 160, 164, 166, 168, 173, 174, 176, 179, 181, 183, 186, 193, 195/3, 195/2, 599/3, 479 w Dusznikach, obręb Duszniki, Gmina Duszniki, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-19-075 wew. 121.

 

Uzgodnienia UMWW

Duszniki, dnia 06.07.2016r.


RRG.6733.14.2016.AB


                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 9, 153, 154, 159, 160, 164, 166, 168, 173, 174, 176, 179, 181, 183, 186, 193, 195/3, 195/2, 599/3, 479 w Dusznikach, obręb Duszniki, Gmina Duszniki, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji.
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

 

 

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 20.06.2016r.


RRG.6733.14.2016.AB


                                                            O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. zm. 199) wystąpiono do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 9, 153, 154, 159, 160, 164, 166, 168, 173, 174, 176, 179, 181, 183, 186, 193, 195/3, 195/2, 599/3, 479 w Dusznikach, obręb Duszniki, Gmina Duszniki, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji.
      W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Wójt Gminy Duszniki wystąpił również o uzgodnienie w/w inwestycji do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

 

 

 


Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Duszniki
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

 

 

 

Obwieszczenie

Duszniki, dnia 06.06.2016 r.


RRG.6733.14.2016.AB


                                                                           Obwieszczenie

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) na podstawie wniosku
z dnia 20.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 9, 153, 154, 159, 160, 164, 166, 168, 173, 174, 176, 179, 181, 183, 186, 193, 195/3, 195/2, 195/1, 599/3, 479 w Dusznikach, obręb Duszniki, Gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie
z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów
art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.