Budowa linii energetycznej w Kunowie.

 

Decyzja

Duszniki, dnia 03.10.2016 r.

RRG.6733.19.2016.AB

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778) Wójt Gminy Duszniki uprzejmie informuje, iż wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.19.2016.AB z dnia 03.10.2016 r. dotycząca linii elektroenergetycznych SN - 15kV i nn - 0,4kV kablowych i złączy kablowych oraz stacji transformatorowej na terenie działek o nr ewid. 46, 54, 94/1, 53/1, 55/1, 56/1, 85/4, 85/6, 85/8, 85/15, 85/11, 85/12, 85/13 i 85/14 położonych w miejscowości Kunowo, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie,
w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 61-29-19-075 wew. 121).

            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 22.08.2016r.


RRG.6733.19.2016.AB


                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. zm. 778) wystąpiono do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie, Starosta Powiatowego w Szamotułach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej SN-15kVi nn-0,4kV kablowych i złącz kablowych oraz stacji transformatorowej na terenie działek. 46, 54, 94/1, 53/1, 55/1, 56/1, 85/4, 85/6, 85/8, 85/15, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14 w Kunowie, obręb Kunowo, Gmina Duszniki.
     W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Wójt Gminy Duszniki wystąpił również o uzgodnienie w/w inwestycji do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 61-29-19-075 wew. 121.

 

 

Obwieszczenie

Duszniki, dnia 17.08.2016 r.


RRG.6733.19.2016.AB


                                                                       Obwieszczenie

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) na podstawie wniosku z dnia 04.08.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii energetycznej SN-1kV I NN-0,4kV oraz złączy kablowych i stacji transformatorowej, na terenie działek o nr ewid. 46, 54, 94/1, 53/1, 55/1, 56/1, 85/4, 85/6, 85/8, 85/15, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14
w Kunowie, obręb Kunowo, Gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie z  art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.