Budowa linii elektroenergetycznej i stacji transformatorowej w Kunowie

 

Decyzja


Decyzja

Uzgodnienia z UMWW


 Uzgodnienia z UMWW

Uzgodnienia ze Starostą i WZMiUW

Duszniki, dnia 27.12.2016r.
RRG.6733.20.2016.AB


                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) wystąpiono do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie oraz Starosty Powiatowego w Szamotułach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej SN -15kV i nn - 0,4kV kablowych oraz stacji transformatorowej na terenie działki o nr ewid. 85/11 położonej w miejscowości Kunowo, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 61-29-19-075 wew. 121.


Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kunowo
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

Wszczęcie


Wszczęcie