Budowa infrastruktury SN w Dusznikach i Zakrzewku

 

Decyzja

Duszniki, dnia 08.07.2016 r.


RRG.6733.1.2016.AB


                                                                   OBWIESZCZENIE


      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778) Wójt Gminy Duszniki uprzejmie informuje, iż wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.1.2016.AB z dnia 08.07.2016 r. dotycząca budowy infrastruktury sieciowej SN, uziemienia i światłowodowej w rurze kanalizacji wtórnej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek o nr ewid. 191, 168 i 33/4 w Zakrzewku, obręb Zakrzewko oraz na terenie działek o nr ewid. 709, 739/3, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 620/2 i 621/2 w Dusznikach, obręb Duszniki, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-19-075 wew. 121).
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

Duszniki, dnia 17.06.2016r.


RRG.6733.1.2016.AB


                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy infrastruktury sieciowej SN, uziemienia i światłowodowej w rurze kanalizacji wtórnej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek o nr ewid. 191, 168, 33/4, w Zakrzewku, obręb Zakrzewko oraz na terenie działek o nr ewid. 709, 739/3, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 620/2 i 621/2, obręb Duszniki, gmina Duszniki, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

 

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 06.06.2016r.


RRG.6733.1.2016.AB


                                                                          O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. zm. 199) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie, Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy infrastruktury sieciowej SN, uziemienia i światłowodowej w rurze kanalizacji wtórnej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek o nr ewid. 191, 168, 33/4, w Zakrzewku, obręb Zakrzewko oraz na terenie działek o nr ewid. 709, 739/3, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 620/2 i 621/2, obręb Duszniki, gmina Duszniki, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Wójt Gminy Duszniki wystąpił również o uzgodnienie w/w inwestycji do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wielkopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 61-29-19-075 wew. 121.

 

 

 

 

 

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 19.04.2016r.


RRG.6733.1.2016.AB


                                                     O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. zm. 199) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie, Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy infrastruktury sieciowej SN, uziemienia i światłowodowej w rurze kanalizacji wtórnej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek o nr ewid. 191, 168, 33/4, w Zakrzewku, obręb Zakrzewko oraz na terenie działek o nr ewid. 709, 739/3, 740, 743, 744, 745, 746, 620/2 i 621/2, obręb Duszniki, gmina Duszniki, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Wójt Gminy Duszniki wystąpił również o uzgodnienie w/w inwestycji do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wielkopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich.
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-19-075 wew. 121.

 

Wszczęcie

Duszniki, dn. 26.02.2016 r.


RRG.6733.1.2016.AB


                                                                          Obwieszczenie

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) na podstawie wniosku z dnia 10.02.2016r. (uzupełniony 18.02.2016r) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury SN, uziemienia i światłowodowej w rurze kanalizacji wtórnej oraz innych obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy w/w sieci, na terenie działki o nr ewid. 709, 739/3, 740, 743, 744, 745, 746, 619/4, 619/3, 620/2, 620/1, 621/2, 621/3, 621/4 w Dusznikach, obręb Duszniki, oraz 191, 168, 33/4 w Zakrzewku, obręb Zakrzewko, Gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.