Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilczynie

Ogłoszenie

RRG.6724.2.1.2015


                                                                           OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilczynie dla działek o nr ewid. 45, 50/2, 50/4, 54/11 i 50/5

       Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy Duszniki Nr VII/34/15 z dnia 9 kwietnia 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilczynie dla działek o nr ewid. 45, 50/2, 50/4, 54/11 i 50/5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.12.2015r. do 23.12.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 1000.

     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

     Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki na adres ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2016 roku.
     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

 

 

 

 

Obwieszczenie

Duszniki, 18.05.2015 r.


RRG.6724.2.1.2015.AB.

                                                                 Obwieszczenie

               o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
            przestrzennego w Wilczynie dla działek o nr ewid. 45, 50/2, 50/4, 54/11 i 50/5.

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki Uchwały Nr VII/34/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilczynie dla działek o nr ewid. 45, 50/2, 50/4, 54/11 i 50/5.

      Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

      Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.