Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podrzewiu.

Uzgodnienie ze Starosta, WZMiUW, ZDP i WZDW

Duszniki, dnia 26.02.2015 r.


RRG.6733.9.2015.AB


                                                        O B W I E S Z C Z E N I E


       Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 1.4, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, na terenie części działek o nr ewid. 35, 45, 46, 53, 57/1, 59/1, 60, 173, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 102, 104, 87/1, 110, 131, 130, 120, 134/3, 158, 141/1, 73 i 111, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 21/1, 230, 27, 29, 26, 25, 24/1, 33, 37/7 i 35, obręb Wierzeja, na terenie części działek o nr ewid. 37/5, 37/6, 38, 39/1, 39/2, 93 i 85/4, obręb Sarbia gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

      Wywieszono na 14 dni: - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Duszniki - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziny - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wierzeja - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sarbia - na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki - na stronie internetowej BIP Duszniki

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ............... Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

Wszczęcie

Duszniki, 05.02.2015r.


RRG.6724.2.5.2014.AB

                                                                  OBWIESZCZENIE

               o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
            przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki Uchwały Nr XLIX/330/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu.

     Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

    Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 262, z późn. zm.), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.