Rozbudowa sieci wodociągowej w Kunowie

Decyzja

Duszniki, dnia 24.02.2016r.


RRG.6733.18.2015.AB

                                                                     D E C Y Z J A
                                   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

     Stosownie do przepisów art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 39 ust. 1 - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gmina Duszniki - Komunalny Zakład Budżetowy
ul. Szamotulska 16
64 - 550 Duszniki

Pełnomocnik:
Pani Teresa Syc - Wójcik
NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy S. J.
ul. Bór 143/157
42 - 202 Częstochowa

z 07.12.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.12.2015r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej rozbudowie stacji wodociągowej na terenie części działki o nr ewid. 51/1 położonej w Kunowie, gmina Duszniki, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

U s t a l a m
następujące warunki lokalizacji inwestycji:
1) ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: rozbudowa stacji wodociągowej (budowa zbiornika magazynowego wody na fundamencie żelbetowym wraz z obiektami towarzyszącymi);
2) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
3) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
a) linie rozgraniczające teren inwestycji określono na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji,
b) zakres inwestycji:
- projektowany zbiornik magazynowy wody, powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 18,50m2 , pojemność użytkowa - ok. 100,0 m3,
- rurociągi, kanały technologiczne, kable zasilające nN oraz sterownicze od istniejącej sieci do projektowanego zbiornika,
c) przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz przepisy odrębne, w tym techniczno-budowlane, obowiązujące Polskie Normy, a także współczesną wiedzę techniczną;
4) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
a) inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.);
b) podczas realizacji inwestycji należy chronić istniejące drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie;
5) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: jeżeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków;
6) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa inwestycji z istniejącego układu komunikacyjnego,
b) kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym należy zaprojektować i zrealizować po uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
d) w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
e) realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich;
8) ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy;
9) ustala się ważność decyzji: bezterminowo;
10) inne warunki:
- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną; w przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt,
- należy zachować zgodne z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, współczesną wiedzą techniczną odległości projektowanych obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty wnioskiem i w jego bezpośrednim otoczeniu, odległości te należy uzgodnić z gestorami sieci.


Uzasadnienie

Do Wójta Gminy Duszniki w dniu 07.12.2015r. (data wpływu 08.12.2015r) wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji wodociągowej na terenie części działki o nr ewid. 51/1 położonej w Kunowie, gmina Duszniki.
Gmina Duszniki nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek, stąd potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy
w oparciu o przepisy art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 53 ust 1 ww. ustawy o wszczęciu postępowania i decyzji kończącej postepowanie w niniejszej sprawie zawiadomiono w drodze obwieszczenia, które wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Duszniki, na tablicy ogłoszeń sołeckiej w miejscowości Kunowo oraz w BIP Gminy Duszniki. Inwestor oraz właściciele nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja, o każdym etapie postępowania zostali powiadomieni pisemnie. W tym czasie zainteresowani mogli zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Żadna ze stron nie wniosła pisemnych uwag.
Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji stwierdzono, iż zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrębnymi i nie narusza ładu przestrzennego.
Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji sporządzony przez mgr Magdalenę Kalinowską uzgodniono w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych
z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki pismem nr I.O.4601/19/2016 z dnia 27.01.2016r. (data wpływu 01.02.2016r.) oraz ze Starostą Szamotulskim, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, którzy nie wypowiedzieli się w sprawie w terminie określonym w art. 53 ust. 5 ustawy.
Projekt decyzji nie wymaga uzgodnień w trybie art. 53 ust. 4, pkt. 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 10a oraz 11 w/w ustawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Informacja


1. Niniejsza decyzja traci ważność zgodnie z art. 53.1 pkt 7.
Wójt może stwierdzić wygaśnięcie decyzji zgodnie z art. 65 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Decyzja niniejsza nie jest jednoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac budowlanych.
5. Decyzja służy za podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Do wniosku należy załączyć dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Pouczenie
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:
1. Załącznik graficzny - mapa zasadnicza w skali 1: 1000

Otrzymują:
1 Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach
ul. Szamotulska 16
64-550 Duszniki
2 Teresa Syc-Wójcik NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy S.J.
ul. Bór 143/157
42-202 Częstochowa
3 Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
4 a/a

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 02.02.2016r.


RRG.6733.18.2015.AB


                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie rozbudowy stacji wodociągowej na terenie części działki o nr ewid. 51/1 położonej w Kunowie, gmina Duszniki, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

 

 

Obwieszczenie

Duszniki, dnia 15.01.2016r.


RRG.6733.17.2015.AB


                                                              O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. zm. 199) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie, Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego dla remontu i rozbudowy oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ewid. 350/3 w Grzebienisku, Gmina Duszniki. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Wójt Gminy Duszniki wystąpił również o uzgodnienie w/w inwestycji do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-19-075 wew. 121.

 

 

 

 

Obwieszczenie

Duszniki, dn. 10.12.2015 r.


RRG.6733.18.2015.AB


                                                                           Obwieszczenie

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) na podstawie wniosku z  dnia 08.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji wodociągowej, polegającej na budowie dodatkowego zbiornika magazynowego wody wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie działki o nr ewid. 51/1 w Kunowie, Gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.