Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV dla zasilania domów jednorodzinnych w miejscowości Sędzinko poprzez działki nr 530/14, 530/21, 530/16, 23.

Decyzja

Duszniki, dnia 25.09.2015 r.


RRG.6733.14.2015.AB


                                                                    OBWIESZCZENIE


     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki uprzejmie informuje, iż wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.14.2015.AB z dnia 25.09.2015 r. dotycząca budowy linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia, budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, budowie stacji transformatorowej, budowie złącz kablowo-pomiarowych, budowie słupa linii napowietrznej średniego napięcia na terenie części działek o nr ewid. 16, 10, 19/1, 19/2 oraz 6/27 położonych w Podrzewiu, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-19-075 wew. 121).
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

 

 

 

Obwieszczenie Urząd Marszałkowski

Duszniki, dnia 01.09.2015 roku.


RRG.6733.14.2015.AB


                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV, stacji transf. 15/04kV, linii kablowej NN-0,4kV, złącz kablowo-pomiarowych w miejscowości Podrzewie na ulicy Sękowskiej do działek o nr ewid. 16, 10, 19/1 i 19/2 i 6/27 w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

Obwieszczenie

Duszniki, dnia 14.08.2015 r.


RRG.6733.14.2015.AB


                                                    O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie, Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV, stacji transf. 15/04kV, linii kablowej NN-0,4kV, złącz kablowo-pomiarowych w miejscowości Podrzewie na ulicy Sękowskiej do działek o nr ewid. 16, 10, 19/1 i 19/2 i 6/27. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
      Projekt zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Lasów w Poznaniu
Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 2 ustawy o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji wystąpiono do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 61-29-19-075 wew. 121.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

RRG.6733.14.2015.AB

 

 


                                                                           Obwieszczenie

      Wójt Gminy Duszniki na podstawie na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) uprzejmie informuje, iż podejmuje na wniosek inwestora zawieszone postępowanie z dnia 20.07.2015 r. w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV, stacji transf. 15/04kV, linii kablowej NN-0,4kV, złącz kablowo-pomiarowych w miejscowości Podrzewie na ulicy Sękowskiej do działek o nr ewid. 16, 10, 19/1 i 19/2, 6/27.

 

Zawieszenie

Duszniki, dn. 20.07.2015 r.


RRG.6733.14.2015.AB

 


                                                                  Obwieszczenie

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 98 ust. 1 i art. 101 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
uprzejmie informuje, iż zawiesza na wniosek strony postępowanie wszczęte wnioskiem z dnia 21.05.2015 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV, stacji transf. 15/04kV, linii kablowej NN-0,4kV, złącz kablowo-pomiarowych w miejscowości Podrzewie na ulicy Sękowskiej do działek o nr ewid. 16, 10, 19/1 i 19/2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument bez nazwy

Duszniki, dn. 21.05.2015 r.

RRG.6733.13.2015.AB

Obwieszczenie 

Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) na podstawie wniosku
z dnia 15.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV dla zasilania domów jednorodzinnych w  miejscowości Sędzinko poprzez działki nr 530/14, 530/21, 530/16, 23.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów
art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.