Budowa Infrastruktury WN 110 kV

Obwieszczenie konserwatora

Duszniki, dnia 15.-1.2016 r.


RRG.6733.20.2015.AB


                                                            O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. zm. 199) wystąpiono Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy infrastruktury przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej - linii kablowej WN 110kV i linii światłowodowej w rurach kanalizacji wtórnej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie części działek o nr ewid. 806, 789, 787, 781, 507 i 471 obręb Duszniki, części działek o nr ewid. 253/3, 205/1, 550/1, 550/3, 532/2, 576/2, 532/1, 531, 519, 518/2, 518/3, 505/1, 443, 457/1, 314 i 313 obręb Niewierz oraz na terenie części działek o nr ewid. 9166, 31, 32 obręb Chełminko, położonych w gminie Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-19-075 wew. 121.

 

 

Obwieszczenie

Duszniki, dnia 23.12.2015 r.
RRG.6733.20.2015.AB


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. zm. 199) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie, Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy infrastruktury przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej - linii kablowej WN 110kV i linii światłowodowej w rurach kanalizacji wtórnej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie części działek o nr ewid. 806, 789, 787, 781, 507 i 471 obręb Duszniki, części działek o nr ewid. 253/3, 205/1, 550/1, 550/3, 532/2, 576/2, 532/1, 531, 519, 518/2, 518/3, 505/1, 443, 457/1, 314 i 313 obręb Niewierz oraz na terenie części działek o nr ewid. 9166, 31, 32 obręb Chełminko, położonych w gminie Duszniki. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Wójt Gminy Duszniki wystąpił również o uzgodnienie w/w inwestycji do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-19-075 wew. 121.