Budowa infrastruktury linii kablowej WN 110kV

Uzgodnienia UMWW

Duszniki, dnia 02.02.2016r.


RRG.6733.20.2015.AB

                                                        O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowie infrastruktury przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej - linii kablowej WN 110kV i linii światłowodowej w rurach kanalizacji wtórnej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie części działek o nr ewid. 806, 789, 787, 781, 507 i 471 obręb Duszniki, części działek o nr ewid. 253/3, 205/1, 550/1, 550/3, 532/2, 576/2, 532/1, 531, 519, 518/2, 518/3, 505/1, 443, 457/1, 314 i 313 obręb Niewierz oraz na terenie części działek o nr ewid. 9166, 31, 32 obręb Chełminko, położonych w gminie Duszniki, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji .
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121

 

 

 

Obwieszczenie

Duszniki, dnia 23.12.2015 r.
RRG.6733.19.2015.AB


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. zm. 199) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie, Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy infrastruktury sieciowej SN, uziemienia i światłowodowej w rurze kanalizacji wtórnej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie części działek o nr ewid. 806, 809, 814, 813, 800 i 846 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-19-075 wew. 121.

 

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 17.12.2015 r.


RRG.6733.20.2015.AB


                                                                       Obwieszczenie

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) na podstawie wniosku
z dnia 11.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej w postaci linii kablowej WN 110kV i linii światłowodowej w rurach kanalizacji wtórnej oraz obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy przyłącza, na terenie działki o nr ewid. 806, 789, 787, 781, 507, 471 w Dusznikach, obręb Duszniki, o nr ewid. 253/3, 205/1, 550/1, 550/3, 532/2, 576/2, 532/1, 531, 519, 518/2, 518/3, 505/1, 443, 457/1, 314, 313 w Niewierzu, obręb Niewierz, o nr ewid. 9166, 31, 32 w Chełminku, obręb Chełminko, Gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów
art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.