Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych w m. Duszniki

Decyzja

Duszniki, dn. 27.04.2015 r.


RRG.6733.7.2015.AB


                                                                OBWIESZCZENIE


      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki uprzejmie informuje, iż wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.7.2015.AB z dnia 27.04.2014 r. dotycząca budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 1.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 423, 422, 427, 431, 430, 432, 439/6, 442, 451, 452, 453/2, 456/1, 608, 679, 456/2, 682, 683, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, gmina Duszniki.
      W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-19-075 wew. 121) w poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Obwieszczenie

Duszniki 27.03.2015

RRG.6733.7.2015.AB

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 1.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 423, 422, 427, 431, 430, 432, 439/6, 442, 451, 452, 453/2, 456/1, 608, 679, 456/2, 682, 683, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, gmina Duszniki prowadzonym na wniosek inwestora PSWM Wielkopolska sp. z o.o., zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

Projekt decyzji uzgodniony został z:  Starostą Szamotulskim, Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W związku z powyższym Wójt gminy Duszniki informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym
z postanowieniami wydanymi w sprawie oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów
i materiałów w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061 2919075 w. 121) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uzgodnienie z Marszałkiem i Konserwatorem Zabytków

Duszniki, dnia 09.03.2015 roku.


RRG.6733.7.2015.AB


                                                       O B W I E S Z C Z E N I E
     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 1.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 423, 422, 427, 431, 430, 432, 439/6, 442, 451, 452, 453/2, 456/1, 608, 679, 456/2, 682, 683, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, gmina Duszniki.
     Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 2 ustawy o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji wystąpiono do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać sięw godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Duszniki
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

 

 

Uzgodnienie ze Starostą, WZMiUW,ZDP i WZDW

Duszniki, dnia 27.02.2015 r.


RRG.6733.7.2015.AB


                                                     O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 1.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 423, 422, 427, 431, 430, 432, 439/6, 442, 451, 452, 453/2, 456/1, 608, 679, 456/2, 682, 683, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-19-075 wew. 121.

Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Duszniki
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 19.02.2015 r.

RRG.6733.7.2015.AB

Obwieszczenie 

Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) na podstawie wniosku z dnia 09.02.2015 r. (uzupełnionego w dniu 18.02.2014 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30 kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 1.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30 kV FW Duszniki, zlokalizowanych na działkach: 423, 422, 427, 431, 430, 432, 439/6, 442, 451, 452, 453/2, 456/1, 608, 679, 456/2, 682, 683, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4 obręb Duszniki, gmina Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów
art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.