Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych w m. Duszniki, Sędziny, Sędzinko, Wilkowo

Decyzja

Duszniki, dn. 30.07.2015 r.


RRG.6733.8.2015.AB


                                                                 OBWIESZCZENIE


      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki uprzejmie informuje, iż wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.8.2015.AB z dnia 30.07.2014 r. dotycząca budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 2.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, na terenie części działek o nr ewid. 181, 180, 299/1, 178, 177, 176/3, 176/4, 176/2, 186, 196, 197, 200, 173, 102, 104, 87/1, 110, 131, 130, 120 i 134/3, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 384/1, 376/1, 375, 373/3, 379, 356, 357, 352, 365, 355/1, 313, 322/1, 348/4, 347, 346, 525, 526, 325/2, 325/1, 326/2, 326/1, 300/2, 299, 298/2, 295, 294, 292, 272/3, 271, 270, 268, 267, 266 i 27/1, obręb Sędzinko, na terenie części działek o nr ewid.102/1 i 179, obręb Wilkowo, gmina Duszniki oraz na terenie części działki o nr ewid. dz. nr 27/2, obręb Wielka Wieś, gmina Buk.
      W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-19-075 wew. 121) w poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

 

 

 

 

Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków

Duszniki, dnia 13.07.2015 roku.


RRG.6733.8.2015.AB

                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie
z art. 53 ust. 4, pkt. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 2.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, na terenie części działek o nr ewid. 181, 180, 299/1, 178, 177, 176/3, 176/4, 176/2, 186, 196, 197, 200, 173, 102, 104, 87/1, 110, 131, 130, 120 i 134/3, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 384/1, 376/1, 375, 373/3, 379, 356, 357, 352, 365, 355/1, 313, 322/1, 348/4, 347, 346, 525, 526, 325/2, 325/1, 326/2, 326/1 300/2, 299, 298/2, 295, 294, 292, 272/3, 271, 270, 268, 267 i 266 i 27/1 obręb Sędzinko, na terenie części działek o nr ewid.102/1 i 179, obręb Wilkowo, gmina Duszniki oraz na terenie części działki o nr ewid. dz. nr 27/2, obręb Wielka Wieś, gmina Buk.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się  godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

 

Uzgodnienie z Marszałkiem i Konserwatorem Zabytków

Duszniki, dnia 19.06.2015 roku.


RRG.6733.8.2015.AB

                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie
z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 2.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, na terenie części działek o nr ewid. 181, 180, 299/1, 178, 177, 176/3, 176/4, 176/2, 186, 196, 197, 200, 173, 102, 104, 87/1, 110, 131, 130, 120 i 134/3, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 384/1, 376/1, 375, 373/3, 379, 356, 357, 352, 365, 355/1, 313, 322/1, 348/4, 347, 346, 525, 526, 325/2, 325/1, 326/2, 326/1 300/2, 299, 298/2, 295, 294, 292, 272/3, 271, 270, 268, 267 i 266 i 27/1 obręb Sędzinko, na terenie części działek o nr ewid.102/1 i 179, obręb Wilkowo, gmina Duszniki oraz na terenie części działki o nr ewid. dz. nr 27/2, obręb Wielka Wieś, gmina Buk.
     Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji wystąpiono do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się  godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

Uzgodnienie

Duszniki, dnia 08.06.2015 r.


RRG.6733.8.2015.AB


                                                         O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia korekty projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 2.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, na terenie części działek o nr ewid. 181, 180, 299/1, 178, 177, 176/3, 176/4, 176/2, 186, 196, 197, 200, 173, 102, 104, 87/1, 110, 131, 130, 120 i 134/3, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 384/1, 376/1, 375, 373/3, 379, 356, 357, 352, 365, 355/1, 313, 322/1, 348/4, 347, 346, 525, 526, 325/2, 325/1, 326/2, 326/1 300/2, 299, 298/2, 295, 294, 292, 272/3, 271, 270, 268, 267 i 266 i 27/1 obręb Sędzinko, na terenie części działek o nr ewid.102/1 i 179, obręb Wilkowo, gmina Duszniki oraz na terenie części działki o nr ewid. dz. nr 27/2, obręb Wielka Wieś, gmina Buk w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
     Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 20.04.2015 r.


RRG.6733.8.2015.AB


                                                  O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 2.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. ewid. 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, na terenie części działek o nr ewid. 181, 180, 299/1, 178, 177, 176/3, 176/4, 176/2, 186, 196, 197, 200, 173, 102, 104, 87/1, 110, 131, 130, 120 i 134/3, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 384/1, 376/1, 375, 373/3, 379, 356, 357, 352, 365, 355/1, 313, 322/1, 348/4, 347, 346, 525, 526, 325/2, 325/1, 325/3, 290/3, 290/5, 290/6, 291/1, 291, 326/2, 326/1, 300/2, 299, 298/2, 295, 294, 292, 272/3, 271, 270, 268, 267 i 266, obręb Sędzinko, na terenie części działek o nr ewid.102/1 i 179, obręb Wilkowo, gmina Duszniki oraz na terenie części działki o nr ewid. dz. nr 27/2, obręb Wielka Wieś, gmina Buk.w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

 

Uzgodnienie z Marszałkiem i Konserwatorem Zabytków

Duszniki, dnia 09.03.2015 roku.


RRG.6733.8.2015.AB

                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie
z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 2.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, na terenie części działek  nr ewid. 181, 180, 299/1, 178, 177, 176/3, 176/4, 176/2, 186, 196, 197, 200, 173, 102, 104, 87/1, 110, 131, 130, 120 i 134/3, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 384/1, 376/1, 375, 373/3, 379, 356, 357, 352, 365, 355/1, 313, 322/1, 348/4, 347, 346, 525, 526, 325/2, 325/1, 325/3, 290/3, 290/1, 291, 326/2, 326/1, 300/2, 299, 298/2, 295, 294, 292, 272/3, 271, 270, 268, 267 i 266, obręb Sędzinko, na terenie części działek o nr ewid.102/1 i 179, obręb Wilkowo, gmina Duszniki oraz na terenie części działki o nr ewid. dz. nr 27/2, obręb Wielka Wieś, gmina Buk.
     Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji wystąpiono do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się  godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Duszniki
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziny
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzinko
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zalesie
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilkowo
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wielka Wieś
- na tablicy ogłoszeń w UMiG Buk
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

 

Uzgodnienie ze Starostą, WZMiUW,ZDP i WZDW

Duszniki, dnia 26.02.2015 r.


RRG.6733.8.2015.AB


                                                    O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 2.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Duszniki na terenie części działek o nr ewid. 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4, obręb Duszniki, na terenie części działek o nr ewid. 181, 180, 299/1, 178, 177, 176/3, 176/4, 176/2, 186, 196, 197, 200, 173, 102, 104, 87/1, 110, 131, 130, 120 i 134/3, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 384/1, 376/1, 375, 373/3, 379, 356, 357, 352, 365, 355/1, 313, 322/1, 348/4, 347, 346, 525, 526, 325/2, 325/1, 325/3, 290/3, 290/1, 291, 326/2, 326/1, 300/2, 299, 298/2, 295, 294, 292, 272/3, 271, 270, 268, 267 i 266, obręb Sędzinko, na terenie części działek o nr ewid.102/1 i 179, obręb Wilkowo, gmina Duszniki oraz na terenie części działki o nr ewid. dz. nr 27/2, obręb Wielka Wieś, gmina Buk w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
     Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Duszniki
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziny
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzinko
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zalesie
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilkowo
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wielka Wieś
- na tablicy ogłoszeń w UMiG Buk
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 19.02.2015 r.

RRG.6733.8.2015.AB

Obwieszczenie 

Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) na podstawie wniosku z dnia 09.02.2015 r. (uzupełnionego w dniu 18.02.2014 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych 30 kV oraz kablowych linii światłowodowych - obwód 2.2, łączących planowane siłownie wiatrowe Parku Wiatrowego Duszniki, ze stacją elektroenergetyczną 110/30 kV FW Duszniki, zlokalizowanych na działkach: 664, 661, 660, 634, 607, 623, 621/4 i 619/4 obręb Duszniki, 181, 180, 299/1, 178, 177, 176/3, 176/4, 176/2, 186, 196, 197, 200, 173, 102, 104, 87/1, 110, 131, 130, 120, 134/3 obręb Sędziny, 384/1, 376/1, 375, 373/3, 379, 356, 357, 352, 365, 355/1, 313, 322/1, 348/4, 347, 346, 525, 526, 325/2, 325/1, 325/3, 290/3, 290/1, 291, 326/2, 326/1, 300/2, 299, 298/2, 295, 294, 292, 272/3, 271, 270, 268, 267, 266 obręb Sędzinko, 102/1, 179 obręb Wilkowo, gmina Duszniki, dz. nr 27/2 w Wielkiej Wsi, gmina Buk.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów
art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.