Przystąpienie do zminy SUiKZP

Przystąpienie do zmiany SUiKZP

RRG.6724.2.15.2013.AB


                                                                                            OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

      Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki uchwały nr XLIII/295/13 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 155 i 154/3 w Wierzei oraz dz. ewid. nr 38, 39, 76/1 i 19 w Mieściskach oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
      Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
      Zgodnie z art. 39 oraz 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

                                                                                                                      Wójt Gminy Duszniki