Projekt mpzp Sędzinko,Grzebienisko,Ceradz Dolny

Wyłożenie

RRG.6724.2.6.2013.AB


                                                                               OGŁOSZENIE

                                                         o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:


1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym
dla działek o nr ewid. 254/2, 254/1 oraz 252/3,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku
w rejonie ulicy Poznańskiej i Lipowej,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla
działek nr ewid. 207, 139, 124 i części działki nr 138

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), oraz:
1) uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XXXVIII/252/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 254/2, 254/1 oraz 252/3,
2) uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XXXVIII/251/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku w rejonie ulicy Poznańskiej i Lipowej,
3) uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XXXVIII/250/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla działek nr ewid. 207, 139, 124 i części działki nr 138,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 10:00 .

     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

     Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2014 roku.
     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.