MPZP w Mieściskach i Wierzei

Ogłoszenie

RRG.6724.2.4.2014


                                                                           OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art.3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek o nr ewid. 38 i 39,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzei dla działek o nr ewid. 154/3 i 155,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek o nr ewid. 74/2, 88/2, 87 i 19.
Projekty w/w planów miejscowych wyłożone zostaną do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.12.2015 r. do 23.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 4.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniach odbędzie się w dniu 15.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki w godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2016 r.

 

Przystąpienie do opracowania mpzp.

RRG.6724.2.4.2014.AB


                                                                              OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w gminie Duszniki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki:
1. Uchwały Nr LII/352/14 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek o nr ewid. 38 i 39,
2. Uchwały Nr LII/353/14 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek o nr ewid. 74/2, 88/2, 87 i 19,
3. Uchwały Nr LII/354/14 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzei dla działek o nr ewid. 154/3 i 155,
4. Uchwały Nr LIII/364/14 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części Mieścisk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                                                                                                   Wójt Gminy Duszniki