Budowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby przyłączenia domów jednorodzinnych w m. Zakrzewko

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Duszniki, dn. 14.01.2015 r.
RRG.6733.18.2014.AB


                                                             OBWIESZCZENIE


     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 2012 roku, poz. 647) Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, iż wydana zostało postanowienie
nr RRG.6733.18.2014.AB z dnia 14.01.2015 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej polegającym na dopisaniu w wersie nr 23 działki nr 223 w Zakrzewku.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 61-29-19-075 wew. 121) w poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia


Obwieszczenie wywieszono na 14 dni:
1. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzinko
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziny
3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzewko
4. na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
5. na stronie internetowej BIP Duszniki
6. a/a (Wyt. A.B.)

Decyzja

Duszniki, dn. 22.12.2014 r.
RRG.6733.18.2014.AB


                                                                 OBWIESZCZENIE


     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 2012 roku, poz. 647) Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, iż wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.18.2014.AB z dnia 22.12.2014 r. dotycząca budowy linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia, budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, budowy słupa linii napowietrznej średniego napięcia, budowy małogabarytowej stacji transformatorowej, budowy złącza kablowo-pomiarowego na terenie działki o nr ewid. 32, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 23 i 529/6, obręb Sędzinko, na terenie części działki o nr ewid. 227, obręb Zakrzewko oraz na terenie działek o nr ewid. 225/4, 225/5 i 225/6, obręb Zakrzewko, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 61-29-19-075 wew. 121) w poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie wywieszono na 14 dni:
1. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzinko
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziny
3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzewko
4. na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
5. na stronie internetowej BIP Duszniki
6. a/a (Wyt. A.B.)

 

Uzgodnienia z UMWW

Duszniki, dnia 03.12.2014roku.


RRG.6733.18.2014.AB


                                              O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia, budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, budowie słupa linii napowietrznej średniego napięcia, budowie małogabarytowej stacji transformatorowej, budowie złącza kablowo-pomiarowego na terenie działki o nr ewid. 32, obręb Sędziny, na terenie części działek o nr ewid. 23 i 529/6, obręb Sędzinko, na terenie części działki o nr ewid. 227, obręb Zakrzewko oraz na terenie działek o nr ewid. 225/4, 225/5 i 225/6, obręb Zakrzewko, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 61-29-19-075 wew. 121.


Wywieszono na okres 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzinko
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziny
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzewko
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

 

Uzgodnienia ze starostą i WZMiUM

Duszniki, dn. 19.11.2014 r.


RRG.6733.18.2014.AB


                                                              Obwieszczenie

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) na podstawie wniosku z dnia 21.10.2014 r. (uzupełnionego w dniu 17.11.2014 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej na potrzeby przyłączenia domów jednorodzinnych w miejscowości Zakrzewko, dz. 225/5 i 227.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzinko
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziny
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzewko
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

Wszczęcie

Duszniki, dn. 19.11.2014 r.


RRG.6733.18.2014.AB


                                                                     Obwieszczenie

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) na podstawie wniosku z dnia 21.10.2014 r. (uzupełnionego w dniu 17.11.2014 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej na potrzeby przyłączenia domów jednorodzinnych w miejscowości Zakrzewko, dz. 225/5 i 227.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) załatwienie sprawy, ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) stosownych uzgodnień, nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzinko
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziny
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzewko
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki