Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 05.03.2014 r.


RRG.6733.1.2014.AB


                                                               OBWIESZCZENIE


     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 647) Wójt Gminy Duszniki uprzejmie informuje, iż wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.1.2014.AB z dnia 05.03.2014 r. dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 107, 101, 52, 23, 536/1, 534/1, 520, 242, 519/1, 519/11, 518/12, 102/8, 216/7, 102/5, 102/4, 102/3, 102/2, 102/1, 523/1, 524/2, 524/1, 264, 278/2, 277, 524/18, 524/21, 524/22, 279/1, 279/11, 291, 296/3, 255, 102/7, 102/10, 102/9, 248/2, 150, 545/1, 546/10, 207, 206/1, 206/2, 206/3, 546/15, 546/23, 546/27, 546/29, 216/6, 215/3, 215/25, 215/20, 215/15, 215/9, 215/12, 278/28 i 248/1, obręb Sędzinko oraz na terenie działek o nr ewid. 232, 233/9, 226, 219, 208/2 i 215, obręb Sędziny, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-19-075 wew. 121) w poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia


Obwieszczenie wywieszono na 14 dni:
1. Na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Sędzinko
2. Na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Sędziny
3. Na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
4. Na stronie internetowej BIP Duszniki
5. a/a (Wyt. A.B.)

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

Uzgodnienia UMWW

Duszniki, dnia 17.02.2014roku.


RRG.6733.1.2014.AB


                                                   O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie na budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 107, 101, 52, 23, 536/1, 534/1, 520, 242, 519/1, 519/11, 518/12, 102/8, 216/7, 102/5, 102/4, 102/3, 102/2, 102/1, 523/1, 524/2, 524/1, 264, 278/2, 277, 524/18, 524/21, 524/22, 279/1, 279/11, 291, 296/3, 255, 102/7, 102/10, 102/9, 248/2, 150, 545/1, 546/10, 207, 206/1, 206/2, 206/3, 546/15, 546/23, 546/27, 546/29, 216/6, 215/3, 215/25, 215/20, 215/15, 215/9, 215/12, 278/28 i 248/1, obręb Sędzinko oraz na terenie działek o nr ewid. 232, 233/9, 226, 219, 208/2 i 215, obręb Sędziny, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.


Wywieszono na okres 14 dni:
1. Tablica ogłoszeń w Sędzinach
2. Tablica ogłoszeń w Sędzinku
2. Tablica ogłoszeń w UG w Duszniki
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

 

Wszczęcie

Duszniki, dn. 07.02.2014 r.


RRG.6724.2.1.2014.AB

                                                                        OGŁOSZENIE


                         o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
                 przestrzennego w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 367/8 oraz części działki 367/13

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki Uchwały Nr XLIII/297/13 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 367/8 oraz części działki 367/13.

      Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

      Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

 

Uzgodnienia ze Starostą,WZMiUW,WZDW i ZDP

Duszniki, dnia 12.02.2014 r.


RRG.6733.1.2014.AB


                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 107, 101, 52, 23, 536/1, 534/1, 520, 242, 519/1, 519/11, 518/12, 102/8, 216/7, 102/5, 102/4, 102/3, 102/2, 102/1, 523/1, 524/2, 524/1, 264, 278/2, 277, 524/18, 524/21, 524/22, 279/1, 279/11, 291, 296/3, 255, 102/7, 102/10, 102/9, 248/2, 150, 545/1, 546/10, 207, 206/1, 206/2, 206/3, 546/15, 546/23, 546/27, 546/29, 216/6, 215/3, 215/25, 215/20, 215/15, 215/9, 215/12, 278/28 i 248/1, obręb Sędzinko oraz na terenie działek o nr ewid. 232, 233/9, 226, 219, 208/2 i 215, obręb Sędziny, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
      Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach oraz do Wielkopolskiego zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwymi zarządcami drogi.
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 61-29-19-075 wew. 121.

Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzinko
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziny
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ................
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: .......................