Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Protokół z dyskusji publicznej z dnia 6 marca 2013 r.

Protokół z dyskusji publicznej nad przyjęciem
w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 277/6 w
Niewierzu, dz. ewid. nr 2/7 Sarbii oraz dz. ewid. nr 40 i 41 w Mieścinkach,
gmina Duszniki.

-CZYTAJ

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki

Duszniki, dnia 08.02. 2013r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 277/6 w Niewierzu, dz. ewid. nr 2/7 w Sarbii oraz dz. ewid. nr 40 i 41 w Mieściskach, gmina Duszniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

        Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt. 11 oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/93/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmujące dz. ewid. nr 277/6 w Niewierzu, dz. ewid. nr 2/7 w Sarbii oraz dz. ewid. nr 40 i 41 w Mieściskach, gmina Duszniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.02.2013 r. do dnia 12.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, pok. nr 4, w godzinach otwarcia Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, pok. nr 16, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.04.2013 r.