Wilkowo, Sędziny, Brzoza

Przystąpienie do opracowania mpzp.

RRG.6724.2.12.2013.AB

 

OGŁOSZENIE

 

                         o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
                                 przestrzennego w Wilkowie dla działki o nr ewid. 140,
         Brzozie dla działek o nr ewid. 209/6, 209/7, 209/12, 144 i Sędzinach dla działki o nr ewid. 164/12

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki:

1) Uchwały Nr XLI/274/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilkowie dla działki o nr ewid. 140,
2) Uchwały Nr XLI/273/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzozie dla działki o nr ewid. 209/6 i 209/7,
3) Uchwały Nr XLI/272/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzozie dla działki o nr ewid. 209/12,
4) Uchwały Nr XLI/271/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzozie dla działki o nr ewid. 144,
5) Uchwały Nr XLI/270/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinach dla działki o nr ewid. 164/12.

       Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

      Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

                                                                                                                        Wójt Gminy Duszniki