Duszniki działka 883/32

Przystąpienie

Duszniki, dnia 28.03.2013 r.


RRG.6724.2.1.2013.AB

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki:
Uchwały Nr XXXII/208/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Duszniki

 

 

Wyłożenie

Duszniki, dnia 23.07.2013 r.


RRG.6724.2.1.2013.AB

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32.
Projekt w/w zmiany planu miejscowego wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.07.2013 r. do 21.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 4.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.08.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki., ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2013 r.

Wójt Gminy Duszniki