Zmiana decyzji nr RRG.7331-98/09

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 24.05.2013 r.


RRG.6733.4.2013.AB

OBWIESZCZENIE


          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.4.2013.AB z dnia 24.05.2013 r. dotyczącą zmiany decyzji Nr RRG 7331-98/09 z dnia 28.05.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na terenie działek o nr ewid. 381/1, 380, 379/4, 39/2, 33 i 35 położonych w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki.
        W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.


Obwieszczenie:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Sękowo
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. Umieszczono na stronie internetowej BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)


Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 10.05.2013 r.


RRG.6733.4.2013.AB

OBWIESZCZENIE


         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 08.05.2013r.) inwestora: Instalatorstwo Elektryczne Pomiary Elektroenergetyczne Janusz Sławianowski, z siedzibą Grobia 12, 64-410 Sieraków, w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-98/09 z dnia 28.05.2009 r. dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr ewid. 381/1, 380, 379/4, 39/2, 33, 35 położonych w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki.
        W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

Obwieszczenie:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Sękowo
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. Umieszczono na stronie internetowej BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)