Zmiana decyzji nr RRG.6733.17.201.AB

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 03.06.2013 r.


RRG.6733.5.2013.AB

OBWIESZCZENIE


      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.5.2013.AB z dnia 03.06.2013 r. dotyczącą zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RRG.6733.17.2012.AB z dnia 07.12.2012r. polegającej na przebudowie instalacji technologicznych gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Ceradz na terenie działki o nr ewid. 226/3 położonej w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.


Obwieszczenie:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Ceradz Dolny
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. Umieszczono na stronie internetowej BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

 

Uzgodnienie

Duszniki, dnia 17.05.2013 r.


RRG.6733.5.2013.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie uzgodnienia projektu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RRG.6733.17.2012.AB z dnia 07.12.2012r. polegającej na przebudowie instalacji technologicznych gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Ceradz na terenie działki o nr ewid. 226/3 położonej w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ceradz Dolny
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

 

 

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 17.05.2013 r.


RRG.6733.5.2013.AB


OBWIESZCZENIE


     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 15.05.2013 r., data wpływu 16.05.2013 r.) inwestora: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, w którego imieniu wystąpił pełnomocnik: Pani Małgorzata Dobrowolska Biuro Projektów i Zaopatrzenia Inwestycji A-Z Klinkier - SKLEP w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.17.2012.AB z dnia 07.12.2012r. dotyczącej przebudowy instalacji technologicznych gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Ceradz na terenie działki o nr ewid. 226/3 położonej w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.


Obwieszczenie:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Ceradz Dolny
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. Umieszczono na stronie internetowej BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)