Rozbudowa odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

Uzgodnienie

Duszniki, dnia 01.02.2013 roku.


RRG.6733.1.2013.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


        Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ewid. 439/21 w Grzebienisku, gmina Duszniki., w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

 

 

 

 

Wszczecie postępowania

Duszniki, dn. 09.01.2013 r.

RRG.6733.1.2013.AB

 

Zawiadomienie o wszczęciu


           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 02.01.2013r.) inwestora: Gmina Duszniki, w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa występuje FIRMA MATEO ul. Kolarska 2/13, 64-500 Szamotuły, w sprawie rozbudowy odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej PCV ? 110 i kanalizacji sanitarnej PCV ? 200 w Grzebienisku (ulica Boczna), gmina Duszniki, na działce o nr ewid, 439/21.
           Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
           W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.