Przebudowa ul. Osiedlowej w Podrzewiu

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 04.10.2013 r.


RRG.6733.8.2013.AB

 

OBWIESZCZENIE

      Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 647) wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.8.2013.AB z dnia 04.10.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Osiedlowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 221/9, 223/28, 221/38, 221/41 i 223/6 oraz części działek o nr ewid. 224/2 i 224/3 położonych w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki.
      W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-19-075 wew. 121) w poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.

Obwieszczenie wywieszono na 14 dni:
1. Na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Podrzewie
2. Na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. Na stronie internetowej BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................


 

Wyłożenie dokumentacji do wglądu

Duszniki, dnia 11.09.2013r.


RRG.6733.8.2013.AB


OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Osiedlowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 221/9, 221/38, 221/41 i 223/6 oraz części działek o nr ewid. 224/2 i 224/3 położonych w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki, prowadzonym na wniosek inwestora: Urzędu Gminy Duszniki, w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa wystąpił Rafał Ślusarski, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.


     Niniejsze przedsięwzięcie pozytywnie uzgodnił Starosta Szamotulski (postanowienie nr GN.673.244.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r.) oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który nie wypowiedział się w sprawie w terminie określonym w art. 53 ust. 5 ustawy.

     W związku powyższym Wójt gminy Duszniki informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 121) w poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
     Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ..................................
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ..................................


Uzgodnienie UMWW

Duszniki, dnia 26.08.2013roku.

RRG.6733.8.2013.AB

  O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie ulicy Osiedlowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 221/9, 221/38, 221/41 i 223/6 oraz części działek o nr ewid. 224/2 i 224/3 położonych w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 13.08.2013 r.


RRG.6733.8.2013.AB

 

O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Osiedlowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 221/9, 221/38, 221/41 i 223/6 oraz części działek o nr ewid. 224/2 i 224/3 położonych w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Podrzewie
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

 

Wszczęcie

Duszniki, dn. 08.08.2013 r.


RRG.6733.8.2013.AB


Obwieszczenie

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 070.08.2013r.) inwestora: Urzędu Gminy Duszniki, w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa wystąpił Rafał Ślusarski, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, w sprawie przebudowy ul. Osiedlowej w Podrzewiu wraz z budową kanalizacji deszczowej na dz. nr 221/38 z włączeniem projektowanej kanalizacji do rowu melioracyjnego z wykorzystaniem działek nr 221/41, 223/6, 224/2 i 224/3 w miejscowości Podrzewie,  gmina Duszniki.

     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121. 

 Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Podrzewie
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki