Modernizacja sieci wodociągowej w Dusznikach.

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 29.08.2013 r.

RRG.6733.6.2013.AB

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.6.2013.AB z dnia 29.08.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 574, 522, 590, 1247, 1187, 1205, 1232, 1185, 1186, 1166, 545/1, 545/2 i 1114/3 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4
(tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Uzgodnienia Marszałek

Duszniki, dnia 09.08.2013roku.

RRG.6733.6.2013.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 574, 522, 590, 1247, 1187, 1205, 1232, 1185, 1186, 1166, 545/1, 545/2 i 1114/3 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.


Wywieszono na okres 14 dni:
1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach
2. Tablica ogłoszeń w UG w Duszniki
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 31.07.2013 r.


RRG.6733.6.2013.AB

 

O B W I E S Z C Z E N I E

      Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 574, 522, 590, 1247, 1187, 1205, 1232, 1185, 1186, 1166, 545/1, 545/2 i 1114/3 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

 

 

Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Duszniki
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 17.07.2013 r.


RRG.6733.6.2013.AB

 


Obwieszczenie

           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 10.07.2013r.) inwestora: Urzędu Gminy Duszniki, w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa wystąpiła Anita Jarosz reprezentująca Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych Maria i Waldemar Pięta, z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Targowej 2, w sprawie modernizacji sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 574, 522, 590, 1247, 1187, 1205, 1232, 1185, 1186, 1166, 545/1, 545/2 i 1114/3 w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki.
            Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.


Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Duszniki
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki