Budowa linii energetycznej na terenie miejscowości Wierzeja

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 15.03.2013 r.

RRG.6733.2.2013.AB

OBWIESZCZENIE


           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.2.2013.AB z dnia 15.03.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 213/5, 213/1, 231, 58, 80/7, 80/13, 80/14 położonych w miejscowości Wierzeja, gmina Duszniki.
         W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

 

 

 

 

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 13.02.2013 roku.


RRG.6733.2.2013.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 213/5, 213/1, 231, 58, 80/7, 80/13, 80/14 w miejscowości Wierzeja, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
      W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 05.02.2013 r.


RRG.6733.2.2013.AB

Zawiadomienie o wszczęciu


          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 31.01.2013r.) inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szamotuły, w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa występuje firma „VESTO" Jacek Popowski al. Niepodległości 25, 64-500 Szamotuły, w sprawie budowy kablowej linii energetycznej nn na terenie działek o nr ewid. 213/5, 213/1, 231, 58, 80/7, 80/13, 80/14 w miejscowości Wierzeja, gmina Duszniki.
         Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.