Budowa sieci elektroenergetycznej w Sękowie i Wilczynie.

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 18.10.2013 r.


RRG.6733.9.2013.AB

 

OBWIESZCZENIE


   Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 647) wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.9.2013.AB z dnia 18.10.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek o nr ewid. 316/7, 423/3, 317, 319, 316/3, 423/1, 321/2, 321/12 i 320, obręb Sękowo, części działek o nr ewid. 351, 318, 374 i 321/20, obręb Sękowo oraz części działek o nr ewid. 18/1, 18/2, 18/3 i 25, obręb Wilczyna, gmina Duszniki.
   W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-19-075 wew. 121) w poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.


Obwieszczenie wywieszono na 14 dni:
1. Na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Wilczyna
2. Na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Sękowo
3. Na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
4. Na stronie internetowej BIP Duszniki
5. a/a (Wyt. A.B.)

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

 

 

Uzgodnienie z UMWW

Duszniki, dnia 30.09.2013roku.


RRG.6733.9.2013.AB

 

O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek o nr ewid. 316/7, 423/3, 317, 319, 316/3, 423/1, 321/2, 321/12 i 320, obręb Sękowo, części działek o nr ewid. 351, 318, 374 i 321/20, obręb Sękowo oraz części działek o nr ewid. 18/1, 18/2, 18/3 i 25, obręb Wilczyna, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.


Wywieszono na okres 14 dni:
1. Tablica ogłoszeń w Sękowie
2. Tablica ogłoszeń w Wilczynie
3. Tablica ogłoszeń w UG w Duszniki
4. BIP Gminy Duszniki
5. a/a (Wyt. A.B.)


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

Uzgodnienia Starostwo,WZMiUW,WZDW i GDDKiA

Duszniki, dnia 18.09.2013 r.


RRG.6733.9.2013.AB

 

O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej na terenie działek o nr ewid. 316/7, 423/3, 317, 319, 316/3, 423/1, 321/2, 321/12 i 320, obręb Sękowo, części działek o nr ewid. 351, 318, 374 i 321/20, obręb Sękowo oraz części działek o nr ewid. 18/1, 18/2, 18/3 i 25, obręb Wilczyna w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
     Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwymi zarządcami drogi.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilczyna
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sękowo
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: .............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ....................

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 04.09.2013 r.


RRG.6733.9.2013.AB


Obwieszczenie


     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 03.09.2013r.) inwestora: ENEA Operator sp. z o.o., w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa wystąpiła  Agnieszka Przybylska-Sobkowiak, B.P.B.S. „X-Projekt" s.c., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polanka 18e/LOK.9, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej dla zasilenia obiektu usługowo-handlowego. Inwestycja dotyczy działek nr 321/12, 321/20, 321/2, 374, 423/1, 319, 316/3, 317, 423/3, 316/7, 351 i 318 w Sękowie, gmina Duszniki oraz działek nr 18/3, 18/2, 18/1 i 25 w Wilczynie, gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.


Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sękowo
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilczyna
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki